"Precipitation"

Translation:Lượng mưa

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/ATN09
ATN09
  • 16
  • 15
  • 8
  • 4

Cái này từ chuyên ngành gọi là "Giáng thủy" :))

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.