1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Anh ấy không ngu ngốc."

"Anh ấy không ngu ngốc."

Translation:He is not stupid.

November 24, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DerGoldmann

Mẹ tôi luôn nói sự ngu ngốc là đang làm điều ngu ngốc.^^


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

She's a wonderful mother.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.