1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Việt Nam là một nước xã hội …

"Việt Nam một nước hội chủ nghĩa."

Translation:Vietnam is a socialist country.

November 24, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

From Chinese 社會主義

  • Mandarin: shèhuìzhǔyì
  • Cantonese: séh wúi jyú yih
  • Hokkien: siā-hōe-chú-gī
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.