"Việt Nam một nước hội chủ nghĩa."

Translation:Vietnam is a socialist country.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1497

From Chinese 社會主義

 • Mandarin: shèhuìzhǔyì
 • Cantonese: séh wúi jyú yih
 • Hokkien: siā-hōe-chú-gī
2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.