1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "How do you help the men?"

"How do you help the men?"

Translation:Bạn giúp những người đàn ông như thế nào?

November 25, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Lazuli_Love

Is there a difference between giúp đỡ and giúp?


https://www.duolingo.com/profile/czw1234

I would also love to know this.


https://www.duolingo.com/profile/ecYTPuiR

Từ điến tiếng Việt của tôi nói, "xem giúp".

One is short for the other.


https://www.duolingo.com/profile/colaceirios

Is there a difference between "như thế nào?" and "thế nào?" Another resource I used taught "thế nào" as "how".


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

Is "Là̀m sao bạn giúp những người đàn ông?" also acceptable here?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Đáp án tiếng Việt có hai nghĩa : Hình thức bạn giúp như thế nào (trực tiếp, gián tiếp, hiện vật, tiền bạc...) ; và tình trạng của những người đàn ông như thế nào (đau ốm, nghèo khổ, bị nạn...). Tôi hiểu theo nghĩa thứ nhất, còn các bạn hiểu theo nghĩa nào ?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.