"The concert"

번역:그 콘서트

November 25, 2016

댓글 4개


https://www.duolingo.com/profile/sm1430

디?

November 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/rzJE13

느린발음은 더. 정상속도발음은 디. 이여자 하여튼 웃겨.^^

December 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/rzJE13

그러게요 ^^

December 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/honux77

더 콘서트인데 디 콘서트라고 하네요

January 23, 2019
매일 5분씩 투자하여 영어을(를) 무료로 배우세요.