1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Chúng tôi đã có một chiến th…

"Chúng tôi đã một chiến thắng vẻ vang."

Translation:We had a glorious victory.

November 26, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/phaphuynhthanh

we had a glorious win . sao không chấp nhận vậy ???


https://www.duolingo.com/profile/NguynAn582747

Sai ngữ pháp nha bạn. Nếu đúng như bạn nói thì sẽ là "gloriously win" mới đúng hoặc "glorious winning" vì bản thân "win" là một verb, nó không thể đi với adj được mà phải đi với avb, trừ khi biến nó thành một gerund.


https://www.duolingo.com/profile/CeeCeeSong

i am unable to hear the words "glorious victory" without simultaneously thinking "communist propaganda" in my head.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.