"We need seventy-three shirts for eighty-five people."

Translation:Chúng tôi cần bảy mươi ba cái áo cho tám mươi lăm người.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/wolverine211

What the

2 years ago

https://www.duolingo.com/RonaldChan14
RonaldChan14
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 77

Why is 85 "tám mươi lăm" instead of "tám mươi năm"?

4 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.