Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Cách sử dụng SOME, MANY, MUCH, ANY, A LOT OF, LOTS OF, FEW, A FEW, LITTLE và A LITTLE.

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Các bạn đến sau có thể so sánh bài làm của mình với đáp án


Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Cách sử dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little and a little

Bài này được soạn theo nguyện vọng của lớp trưởng huynhthibong :))


I/ SOME

 • some: vài, 1 vài, 1 ít trong số, 1 số.

 • some: được xem là hình thức số nhiều của a, an.

 • some đứng trước danh từ số nhiều đếm được và danh từ ko đếm được.

EX:

There’s some milk in the fridge. (Có 1 ít sữa trong tủ lạnh.)

There are some books on the table. (Có vài quyển sách trên bàn.)

 • Sử dụng “some” khi chưa xác định rõ số lượng.

 • Sử dụng “some” trong câu hỏi để bộc lộ rõ ý muốn của người nói, đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Khi đó, người nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buy some milk? (Bạn đã mua 1 ít sữa phải ko?)


II/ MANY

 • many: nhiều.

 • many thường đứng trước danh từ đếm được.

 • Sử dụng “many” khi muốn ám chỉ 1 số lượng lớn.

 • Được dùng chủ yếu trong câu hỏi và câu phủ định.

EX:

I have many friends here. (Ở đây tôi có nhiều bạn.)

How many floors does your school have? (Trường bạn có bao nhiêu tầng?)

There aren’t many students in this school. (Không có nhiều học sinh ở trường này.)


III/ ANY

 • any ko có nghĩa xác định.

 • any thường được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

 • any đứng trước danh từ số nhiều đếm được hoặc danh từ ko đếm được.

 • Khi đạt câu hỏi với any, người đó ngụ ý nghi ngờ, không biết điều mình hỏi có hay không có.

EX:

Are there any oranges? (Có quả cam nào không?)

No, there aren’t any oranges. (Không, không có quả cam nào cả.)

Is there any cheese in the fridge? (Có chút pho mát nào trong tủ lạnh không?)

No, there isn’t any cheese in the fridge./No,there isn’t.


IV/ MUCH

 • much thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
 • much đi với danh từ không đếm được.

EX:

I don’t have much time. (Tôi ko có nhiều thời gian.)

I don’t have much money. (Tôi ko có nhiều tiền.)


V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

 • a lot of có nghĩa là nhiều, 1 số lượng nhiều

 • a lot of thường được dùng trong câu khẳng định.

 • a lot of là cách nói khác của lots of.

 • a lot oflots of thường đi với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. EX:

There’s a lot of rain today. (Hôm nay mưa nhiều.)

A lot of students are studying in the library. (Nhiều học sinh đang học bài trong thư viện.)

There are lots of people here. (Có nhiều người ở đây.)


VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEW dùng với danh từ đếm được còn LITTLEA LITTLE thì dùng cho danh từ không đếm được.

Còn muốn phân biệt giữa từng cặp với nhau thì xem xét như sau:

 • Nhìn trong câu tìm xem có ý nào LÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNG danh từ đi sau nó hay không, nếu có thì dùng FEW (hoặc LITTLE) ( = ít ) còn không có thì dùng A LITTLE (hoặc A FEW) ( = 1 ít, một vài )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ............ air.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

Nhìn phía sau thấy chữ air không có s --> không đếm được nên loại câu C và D, xét tiếp nội dung câu ta thấy so small nghĩa là cửa sổ quá nhỏ --> làm giảm số lượng không khí vào phòng nên chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have .................. friends and we meet quite often.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

Nhìn phía sau có friends có s nên loại câu A và B, xét tiếp thấy enjoy ngoài ra không có yếu tố nào làm giảm số lượng friends nên chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý** rằng giữa a littlelittle có một chút khác biệt, tương tự như giữa a fewfew. Với a little, ta hiểu rằng chúng ta có một ít cái gì đó nhưng nó là vừa đủ, còn với little thì nó có nghĩa rất ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least = Tôi còn một ít tiền, vừa đủ để đi xem phim.

I have little money. I really can't afford to go out = Tôi còn rất ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully! = May mắn là hệ thống mới có rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town = May mắn thay, thành phố của chúng ta có rất ít tội phạm.

I'm so pleased that I have few arguments with my family = Tôi rất vui vì tôi rất ít tranh cãi với gia đình.

It's great that there'’s been very little bad weather this month = Thật tuyệt vì tháng này ít có thời tiết xấu.

(Cách hiểu 2 trích trong Blog GiaPhi)

Ngoài ra các bạn cũng có thể dựa vào các dấu hiệu sau để làm bài.

 • Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọn a few, a little

 • Nếu gặp : VERY, SO TOO thì chọn little, few mà không cần xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only ............... houses.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

Loại ngay câu A và B vì phía sau là houses, tiếp đến ta thấy có only nên chọn câu D: a few


Bài tập

BT1:

1) I have got .................... T-shirts in my wardrobe.

A. much

B. many

2) .................. pencils did you find yesterday?

A. how much

B. how many

3) My dog brings me ..................... different slippers.

A. much

B. many

4) This cow produces ...................... milk.

A. much

B. many

5) ................... shampoo did you use last week?

A. how much

B. how many

6) Paul always gets ................... homework.

A. much

B. many

7) ................... castles did he destroy?

A. how much

B. how many

8) ................. love do you need?

A. how much

B. how many

9) Andy hasn’t got .................... hair.

A. much

B. many

10) I drank too .................. cola yesterday.

A. much

B. many

11) There aren't ............. car parks in the center of Oxford.

A. much

B. many

12) Eating out is expensive here. There aren't .................. cheap restaurants.

A. any

B. some

13) Liverpool has ............. of great nightclubs.

A. a lot

B. many

14) Hurry up! We only have .............. time before the coach leaves.

A. a few

B. a little

15) We saw ................ beautiful scenery when we went to Austria.

A. a little of

B. some

16) There are a .............. shops near the university.

A. few

B. any

17) It's very quiet. There aren't ............... people here today.

A. much

b. many

18) There are .................. expensive new flats next to the river.

A. some

B. a little

19) After Steve tasted the soup, he added ....... salt to it.

A. a few

B. few

C. little

D. a little

20) Many people are multilingual, but ...... people speak more than ten languages.

A. very few

B. very little

C. very much

D. very many


BT2

Điền vào chỗ trống với: a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn't often come here. We receive .............. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had .................... hope of getting home that night.

3)

A: I'm having .................. trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for ............. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ............... ability.

6) I could speak ............... words of Swedish, but I wasn't very fluent.

7) Could I have ................... cream, please?

8) Very .................. people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? - Just ......................

10) He gave .................. thought to his future.

11) Would you help me with .................. money?

12) We have to delay this course because he knows .....................

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so …….... tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..


Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn't often come here. We receive few letters.

2) The snow was getting quite deep. I had a little/little hope of getting home that night.

3)

A: I'm having a little trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for a few/many/some days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has little ability.

6) I could speak a few/some words of Swedish, but I wasn't very fluent.

7) Could I have some/a little cream, please?

8) Very few people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? - Just a little

10) He gave a little thought to his future.

11) Would you help me with a little/some money?

12) We have to delay this course because he knows little/much

13) He isn’t very popular. He has few friends.

14) We didn’t buy any/many flowers.

15) This evening I’m going out with some friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are few old buidings.

17) This is a very boring place to live. There’s little to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you a little/some advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so few tourists come here.

20) I didn’t have any/much money, so I had to borrow some/little


Bảng điểm

Nhiều bạn còn lẫn lộn giữa few và little, hãy xem kĩ lại bài học, chú ý vào phần ngữ nghĩa của câu khi làm.

Imgur

Imgur

Imgur

1 năm trước

79 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

What the hell??? Tụt xuống thứ 6 rùi T . T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GzosSky

cj ơi lát nữa e lm bài sau nha h e off đây

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_lenhkimdongnhi_

1 like for you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Where are assignments?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

I have commented in before topic to get Award topic just now.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Đã có BT 1

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hminnh.
hminnh.
 • 20
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 52

bây giờ em làm có đc ko chị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

Đã báo các tổ trưởng, các tổ trưởng nhớ nhắc tổ viên của mình làm bài nha ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Bài này có vẻ dễ hơn đợt trước :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

:))) tí làm :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

~~ Bài Tập ~~ Oh yeah~~

Try your best!!!

Giờ e làm nha chị :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

Chị Châu ơi e làm bài rồi nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyentranga11

đã làm xong :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Đã có điểm lần 1

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

ặc, sai 2 câu lun à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenthuc

em có thể lm bt ko c

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

cứ làm đi bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenthuc

cảm ơn c

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ran_pretty1

1 like cj Châu :3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

Yeah!!!!!!!!!!!!! >_< Lần đầu hạng 3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Hạng 11 mà. Sai tứ tung. Mà hạng 3 chả khó, đợt trc tui hạng 3 (đúng hơn là 2, 46 điểm) và lần hạng 4 (đúng hơn là 1 và đúng hết (^﹏^)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

ko trc đó á, h ms hạng 11

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh

bài 2 mình sai một nửa :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

MK THÍU MỘT CÂU NỮA LÀ CŨNG SAI 1 NỬA BÀI 2 LUN ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/piratesfire

em làm BT2 rồi sao chưa có điểm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

chưa chấm, mới ngủ dậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Đã học rùi nhưng quên sạch !!!!!!!:V Khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

E đã làm ùi ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Sáng thứ bảy làm có được không chị?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

dc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Life_Of_April

vậy chiều thì sao chị sáng nay em bận trưa e làm nhé chị ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

dc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Life_Of_April

ths

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

em làm rùi chị chấm cho em nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Đã có điểm lần 2

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Có điểm lần 3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

Từ hạng 3, xuống hạng 6 và tiếp tục là hạng 9 T _ T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Đã có kết quả:

 • Điểm từ 30 trở lên: 30 lingot

 • Điểm từ 20 đến 29: 15 lingot

 • Còn lại 5 lingot

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

Xin nhận 30 lings. Tranh thủ vơ vét :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

cj em 20 điểm có dc tặng ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

cmt nhận giải

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

Chị tổng kết đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Klingon1234
Klingon1234
 • 25
 • 23
 • 15
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 14

30 lingot =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Cmt 5 lingots, kiểu gì tuần này em cũng tụt hạng nữa ┬_┬ Làm bài 1 mà quên làm bài 2...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Park_Chan

23 điểm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Park_Chan

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

10 lingots cho bạn (giải tổ 2)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Blood_Mun

cmt 15 lings. E là Lurna_Eclipse (mới đổi tên) ;P

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

=_=

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Blood_Mun

^_^''

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lil.132
lil.132
 • 13
 • 7
 • 3
 • 77

Em cmt nhận 5lings ạ , em quên làm BT2 , số xui T^T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

cmt nhận 15 ling (thiếu 1 điểm là 30 rùi tiếc wá)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenthuc

e ko có trog lớp hc của c z có đc nhận giải ko ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenthuc

nếu đc thì c cko e xin nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumn_Maple

Chị ơi, cho em nhận thưởng 30 lingots nha chị :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenthuc

30 lingots cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

30 lings cmt.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 122

Done

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamLinhChi91

cmt nhận ling 34 điểm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
 • 5

Cho mình nhận phần thưởng lần này nhé. Cảm ơn bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Takasune_Miika

What????? Thứ 11 rồi àh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumn_Maple

Chị ơi chị xem lại đáp án câu số 2 của bài 2 được không ạ? Theo em thì đáp án phải là LITTLE :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

5 lingots. A little cũng được.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumn_Maple

Em cảm ơn Mod pmyt. Nghĩa là ngoài đáp án 'a little' thì đáp án 'little' cũng đúng phải không ạ? :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Theo cách nhìn của người bản xứ, "I had little hope..." thì sẽ tự nhiên & phù hợp hơn với họ. Chúc mừng bạn :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hic mình đứng hạng 35

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

cmt nhận 15 cj ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thien_Thuan

Cmt nhận lings ạ!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Cmt 31 điểm. Đợi này mình tụt rồi. Haizz, tại đang làm mà ba mẹ hối...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ndaogiaolinh

mình được 5 lingot

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duythangtb95

có phải là khi gặp trường hợp danh từ đếm được số nhiều trong đó văn cảnh miêu tả đủ dùng hoặc không miêu tả rõ thì dùng a lot of với a few là như nhau đúng không ạ ?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngocmai174804

...........

9 tháng trước