Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No one is good."

Dịch:Không ai giỏi.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhTBiTr

Không có ai giỏi mà sai hả trời

1 năm trước