Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The discovery of that medicine was important."

Dịch:Sự khám phá ra loại thuốc đó đã là quan trọng.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 964

sự khám phá ra thuốc đó đã quan trọng

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phianh15

tại sao không dùng "đã rất quan trọng"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 19
  • 12
  • 3
  • 38

"Sự khám phá ra loại thuốc đó đã rất quan trọng." sẽ là "The discovery of that medicine was very important.", từ rất (so/very) dùng để nhấn mạnh một tính chất, đặc điểm nào đó, quá mức bình thường.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

Câu từ nghe lủng cũng quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Baonhung95

thiếu từ "sự" thôi cũng sai??? Hơi máy móc quá với cách chấm điểm kiểm tra!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Trong đáp án của phần học thì câu ở thì hiện tại= không có từ"ĐÃ". Như vậy tôi bị sai, lạ quá ADMIN, tôi đã làm như câu đáp án trong phần thảo luận!!!!!

8 tháng trước