"Ο σταυρός είναι ένα χριστιανικό σύμβολο."

Translation:The cross is a Christian symbol.

December 2, 2016

3 Comments
This discussion is locked.


[deactivated user]

  If I'm not wrong, Σταυρός is a proper name for men, isn't it? In Spanish is for women (despite Beckham's second or third son who was born in Spain and named Cruz...)


  https://www.duolingo.com/profile/troll1995

  It's Σταύρος with the accent mark on αύ. :) The same thing happens to Χρίστος/Χρήστος so that it is not confused with Χριστός (Jesus Christ)


  https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

  I see in this sentence it is “ένα χριστιανικό σύμβολο¨. I wonder if the other sentence without the ένα is a glitch?

  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.