"Έχεις περισσότερο φαγητό από την γυναίκα σου."

Translation:You have more food than your wife.

December 4, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/DianaSpringWar

Εχεις περισσότερο φαγητό από τη γυναίκα σου is still not accepted. Isn't that the preferred form?


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Yes, that is one of the 1749 possible sentences. If yours wasn't accepted you might have had an error. Please use the Report option on the bottom of the exercise page. Just check..."My sentence should be accepted."


https://www.duolingo.com/profile/TPoL2

What are the differences?

"Έχεις περισσότερο φαγητό από τη γυναίκα σου." Translation:You have more food than your wife. https://forum.duolingo.com/comment/23858145

"Έχεις περισσότερο φαγητό από την γυναίκα σου." Translation:You have more food than your wife. https://forum.duolingo.com/comment/19469247


https://www.duolingo.com/profile/Hilary666874

I was marked wrong for using “τη” in one exercise (write what you hear) and wrong for using “την” in another (translate this sentence) very confusing!


https://www.duolingo.com/profile/TPoL2

Yes! it happened to me too

"Έχεις περισσότερο φαγητό από τη γυναίκα σου." Translation:You have more food than your wife. https://forum.duolingo.com/comment/23858145 did not accept "Έχεις περισσότερο φαγητό από την γυναίκα σου."

and

"Έχεις περισσότερο φαγητό από την γυναίκα σου." Translation:You have more food than your wife. https://forum.duolingo.com/comment/19469247 did not accept "Έχεις περισσότερο φαγητό από τη γυναίκα σου."

I think, for English to Greek cases, the both options should be added to each of these exercises

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.