"Η πώληση του προϊόντος."

Translation:The sale of the product.

December 5, 2016

8 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/PhilSimmonds

why doesn't προϊόντος end in 'ντου'


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Because in nominative it's το προϊόν, not το προϊόντο.


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Just to follow up on Troll's help, and with the help of my grammar book. Neuter nouns ending in ν are usually derived from participles, they include ενδιαφέρον, μέλλον, παρελθόν, περιβάλλον, σύμπαν, προίον as above and a few others. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, ενδιαφέροντος, ενδοαφέροντα, ενδιαφέροντα, ενδιαφερόντων. Thanks for getting me to look it up.D:


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

προϊόν, not προίον :) (i.e. pronounced "proy-ON", not "PREE-on").


https://www.duolingo.com/profile/soffod

Shouldn't "The product sale" be accepted?


https://www.duolingo.com/profile/Hafizen

I got confused by the του and wrote: Their sale of the product. How is that written? Thanks!


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Their sale = η πώλησή τους
However Η πώλησή τους του προϊόντος sounds weird and would be broken down to a different structure, like Η πώληση του προϊόντος από αυτούς, i.e. the sale that they made.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.