"Theyaremakingamap."

Dịch:Họ đang làm một cái bản đồ.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

"Họ đang lập một bản đồ" mà sai sao. Quá cứng nhắc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hotandat2

Họ đang vẽ bản đồ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cbtuan

Họ đang làm ra một cái bản đồ. Sai??m

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.