"Chú của tôi có một ngôi nhà ở Ý."

Dịch:My uncle has a house in Italy.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.