1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "In case of emergency, call t…

"In case of emergency, call the police."

Translation:Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cho công an.

December 15, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/nupogodi

Is there a difference between "cảnh sát" and "công an"?


https://www.duolingo.com/profile/Oshidonimlop

I didn't know about công an


https://www.duolingo.com/profile/baokhoi1

người nước ngoại họ có biêt công an là gì đâu đề nghị chương trình hãy đổi lại là cảnh sát đi chỉ có VIỆT CỘNG mới có công an thôi

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.