" ấy bắt đầu nói cảm ơn."

Translation:She starts to say thank you.

December 19, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/tnphng2

Tại sao em ghi là she starts to say thank mà nó ghi là sai nó bắt em ghi thêm chữa you nhưng mà đâu có chữ bạn đâu

December 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Sylvia_Nguyen

Tại vì trong tiếng Anh, mình nói nguyên câu "thank you" cho "cảm ơn".

September 9, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.