"Cô ấy bắt đầu nói cảm ơn."

Translation:She starts to say thank you.

December 19, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/tnphng2

Tại sao em ghi là she starts to say thank mà nó ghi là sai nó bắt em ghi thêm chữa you nhưng mà đâu có chữ bạn đâu


https://www.duolingo.com/profile/Sylvia_Nguyen

Tại vì trong tiếng Anh, mình nói nguyên câu "thank you" cho "cảm ơn".

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.