1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "The workers are communicatin…

"The workers are communicating with the lawyers."

Translation:Các công nhân đang giao tiếp với các luật sư.

December 21, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/thucnguyen3112

Tôi là người Việt Nam mà dịch bị sai nè. Feeling so sad

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.