1. Forum
 2. >
 3. Topic: Welsh
 4. >
 5. Vocab per Skill Unit for the …

https://www.duolingo.com/profile/FieryCat

Vocab per Skill Unit for the Welsh / EN Course (118 skills)

Part 1

Greet 1 - Greetings 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. bore da, hwyl, da, nos
  2. dw i, draig, croeso, prynhawn

Greet 2 - Greetings 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. iawn, diolch, dim, sut, dych chi
  2. gwych, yn well, wedi blino, yn waeth, pwy

Present1 - Present 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. dw i'n, dw i, hoffi, choffi, coffi, goffi, te, laeth, llefrith, lefrith, llaeth, a
  2. selsig, bara, yn, ym, 'n, yng, cennin, gennin, nghenhinen, cenhinen, genhinen, bwyta, fwyt, bwyt, fwyta
  3. ddim, cwrw, dŵr, pys, phys, yfed
  4. deledu, teledu, cig, gig, fwynhau, mwynha, mwynhe, fwynha, mwynhau, fwynhe, chwaith, dych chi'n, dach chi'n

Present 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ond, gwyli, gwylio, wylio, caws, tegan, prynu, mefus, brecwast
  2. orenau, smwddio, lemon, teganau, lysiau, llysiau, cinio, dych chi'n, swper
  3. menyn, dysgu, yma, cerdded, gwneud, nofio, rhifo, rif, rhif

Clothes 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. gwisgo, trowsus, siwmper, crys, esgidiau, menig, siwt, newydd
  2. sgert, het, blows, siaced, ffrog, cot, tei, dillad
  3. dillad gaeaf, dillad ysgol, gwerthu, hosanau, sanau, hosan, sgarff, esgidiau rhedeg, gwregys, crys-t
  4. teits, gwisg ysgol, jîns, crys chwys, fest, cot law, golchi, olchi

Work 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. actor, ffermwr, nyrs, meddyg, mecanic, athro, athrawes
  2. gweithio, mewn, swyddfa, garej, ysgol, siop, fel
  3. trydanwr, theatr, heddwas, drama, ddrama, gwraig tŷ, gŵr tŷ, siopwr
  4. ar fferm, di-waith, actores, ysgrifennydd, ysgrifenyddes, cymraeg, gymraeg

The 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. yr, 'r, y
  2. dref, tre, dre, lawr, llawr, nenfwd, waliau, wal, peintio, beintio, pheintio, llong, longau

Numbers 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. un, ddau, dwy, dau, ddwy, pedwar, phum, pump, bump, bum, pum, mhum, chwe, chwech, saith, dair, tair, dri, tri
  2. wyth, naw, deg, un deg un, un deg dau, un deg pump, ddesg, desg

Part 2

Wanting [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. eisiau, afal, oren, reis, pasta, ydw, car, beic
  2. nac, bacwn, a, cath, ci
  3. siocled, tatws, tost, neu
  4. moron, dysgu cymraeg, sudd, pêl, cysgu, cawl
  5. mêl, pitsa, cyri, bresych, hefyd

Animals - Animals 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. ceffyl, llygoden, eliffant, aderyn, arth, dafad, cwningen
  2. hwyaden, buwch, crwban, llew, ac, cranc, crancod, pryfed, pryf, anifail
  3. copyn, morfil, mwnci, gŵydd, teigr, neidr, carw, moch, mochyn, fochyn
  4. gafr, dolffin, blaidd, pili-pala, iâr, siarc, gwenynen, gwenyn, tylluan, dylluan

Months [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. mis, ionawr, chwefror, ebrill, mehefin, mai, fawrth, mawrth
  2. orffennaf, gorffennaf, awst, hydref, medi, tachwedd, rhagfyr
  3. haf, gwanwyn, gaeaf, tymor, dail, cwymp, cwympo, wel, weld, gweld, gwel

Days - Days of the Week [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. dydd llun, dydd mawrth, dydd mercher, dydd iau, dydd gwener, dydd sadwrn, dydd sul
  2. prynhawn, bore, dydd, wener, gwener, fercher, mercher, mawrth, fawrth, lun, llun
  3. sul, nos, sadwrn, iau, ddydd

Going To - Going to [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. mynd i, aberteifi, tafarnau, dafarn, aberdaron, yfory, mis, fis, aberystwyth
  2. caffi, abertawe, aros, pryd, barti, mharti, parti, bwyta, bwyt, fwyt, fwyta, chwaraeon
  3. swyddfa, chwarae, sinema, sboncen, pwll nofio, felly, gwaith, waith
  4. traeth, capel, rygbi, heddiw, heno, ymweld, ag, â, dewi lingo

Places 1 - Places1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. byw, tywyn, dywyn, ynghanol, ger, mynd i, llyfrgell
  2. efrog newydd, pwllheli, bwllheli, mangor, bangor, fangor, archfarchnad, dod, ddod, o
  3. aberaeron, 'r fenni, y fenni, caerfyrddin, gaerfyrddin, siopau, siop

Present 3 - Present Tense 3 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. sgipio, gweithio, caru, o gwbl, rwyt ti, wyt ti, dwyt ti
  2. gwrando ar, radio, ddydd, hi, fe, fo, e, o, gwrandaw, gwrando, wrando, wrandaw, yw, dydy, mae, ydy, dyw
  3. sglefrio, cwpwrdd, ydyn nhw, dyn nhw, maen nhw, dydyn nhw, ydyn, dyn ni, drws, ddrws, drysau, cae, gau, cau, gae, hwylio, agor
  4. iâ, smygu, chwerthin, gerddoriaeth, cerddoriaeth, wen, gwenu, wenu, clywed, gastell nedd, castell nedd, gastell-nedd, castell-nedd, nghastell-nedd, manceinion, fanceinion
  5. ofnadwy, gweddol, am dro, lliwio, lun, llun, lluniau, mynd, fynd

Wedi - PastWedi [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. bath, codi, eto, gwisgo, ymolchi, cael, mynd, wedi
  2. i'r ysgol, i'r swyddfa, yn gynnar, i'r gwaith, i'r parti, i'r parc
  3. ma's, ysgubo, allan, bwydo'r, tacluso, golchi, olchi, lanhau, glanhau

Part 3

Dialects 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. hogyn, hogan, nawr, dach chi, rŵan, bechgyn, bachgen, fachgen, merch, merched, ferch, ferched
  2. menyw, dyw, dynes, ydy o, yw e, yw hi, ydy hi
  3. licio, mae o'n, llaeth, chdi, llefrith, shwmae, s'mae

Extend [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. dwyt, rwyt, wyt, adre, eisiau bwyd, eisiau diod, ti, lemonêd
  2. mae, mr lingo, hi, sioned, dydy, gareth, eleri lingo, gweld
  3. sudd afal, maen, nhw, ni, dyn, treiffl, wedyn, gwin
  4. pannas, eraill, arall, da iawn, cylchgrawn, blodfresych, rhywbeth, rywbeth
  5. ydy, ydyn, nac ydy, nac ydyn

May I? [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ga i, cei, plîs, omled, losin
  2. baned, os gwelwch chi'n dda, sglodion, os gweli di'n dda, diod, ddiod, os gwelwch yn dda, bysgod, pysgod
  3. gerdded, cwestiwn, gofyn, ofyn, dalu, dal, nhal, talu, thal

Colours [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. gwyrdd, du, pinc, brown, glas, las, coch, goch
  2. porffor, glaswellt, llwyd, gwyn, trên
  3. wen, blodyn, melyn, dylluan, tylluan, frown, ddu

Numbers 2 - Numbers2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. gant, cant, can, gan, ddwy, dwy, ddau, dau, tri, dri, dair, tair, bedair, bedwar, phedwar, pedair, pedwar
  2. tynnu, lluosi, yn hafal i, symiau, adio, naw deg un, rhannu
  3. pedwar deg chwech, tri deg pedwar, saith deg tri, oed, aderyn, adar

Weather [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. mae hi'n, bwrw glaw, bwrw eira, braf, heulog, oer, glaw, gymylog, cymylog
  2. ydy hi'n, sych, niwlog, wyntog, stormus, tywydd, bwrw cesair
  3. well, waeth, ond, bydd hi'n, sut bydd, wlyb, dwym
  4. ddoe, wythnos diwetha, ddiflas, diflas, rhy, sut roedd, roedd hi'n, y bore 'ma, y prynhawn yma

Time [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. faint o'r gloch ydy hi, o'r gloch, hanner awr, chwarter, chwarter i, munud, awr
  2. am, munud i, gyrhaedd, cyrhaedd, cyrraedd, chyrraedd, chyrhaedd, gyrraedd, bedwar, bws, dri, chwe, bum, bump
  3. am faint o'r gloch, ddeg, hanner dydd, ugain, bum munud ar hugain, hanner nos
  4. deuddeg, ddeuddeg, amser, un ar ddeg, gwely, tan

Poss Gyda - Possession Gyda [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. geir, gar, char, car, ceir, nghar, bwthyn, mwthyn, fwthyn, arian, gathod, cath, chath, gath, cathod, lwcus
  2. ddraig, draig, dreigiau, ffôn, ffonau, gyda, gydag, chi, fo, fi, fe, nhw, hi, ni, ti
  3. jiráff, brechdan, frechdan, chloch, gloch, cloch
  4. da, dda, oes, nac oes, delyn, telyn, ar hyn o bryd, ngeiriadur, geiriadur, eiriadur
  5. does dim, ysbyty, ysbytai

Poss Gan - Possession Gan [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. bensil, mhensil, pensil, trydan, drydan, rif, rhifau, rhif, ffonau, ffôn
  2. ganddyn nhw, gen ti, gynni hi, gan, gynnoch chi, gynnon ni, gynno fo, gen i, swyddfa, gerddi, ardd, gardd
  3. goffi, choffi, coffi, ffatri, gae, cae, caeau
  4. oes, nac oes, geffyl, ceffyl
  5. does, argraffydd, carafán, garafán

Shapes - Shapes and colours [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. cylch, sgwâr, triongl, petryal, seren, arian
  2. ciwb, hecsagon, hir, fach, bach, mawr, fawr

Countries [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 7
 • Words:
  1. ffrainc, iwerddon, llydaw, i, gymru, eidal, almaen, alban, cymru
  2. lloegr, yn, byw, sbaen, norwy, awstralia, dod o, wreiddiol, prydain
  3. yr ariannin, gwlad, gwledydd, daearyddiaeth, america, canada, fawr, unol daleithiau
  4. llundain, efrog newydd, caeredin, prifddinas, ddulyn, dulyn, chaerdydd, nghaerdydd, caerdydd, gaerdydd
  5. baner, anthem, affrica, genedlaethol
  6. ewrop, gogledd america, antarctig, de america, dde america, ne america, ogledd america, ngogledd america
  7. cefnfor, môr tawel, môr y gogledd, môr y canoldir, môr iwerydd, ar draws, môr

Travelling [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. ble, gwyliau, penwythnos, nesa, dros, dyma
  2. fferi, awyren, pam, trên, modur, ar y, penderfynu

Part 4

P. Mynd 1 - Past Mynd 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. est ti, es i, aethon nhw, aethoch chi, aeth, aethon ni, banc, fwthyn, mwthyn, bwthyn
  2. eleri, gydag, gyda, ffrindiau, ffrind, pam
  3. orsaf, gorsaf, mi, siop lyfrau
  4. do, naddo, yno

P. Dod 1 - Past Dod 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. daeth, ddest ti, ddaethon nhw, ddaethoch chi, ddaethon ni, daethoch chi, dest ti, ddes i, daethon nhw, des i, daethon ni, ddaeth, yn syth, 'n syth, phartner, partner, o
  2. sut, arddangosfa, cyngerdd, 'ma, yma
  3. mi, efo
  4. do, naddo

P. Cael 1 - Past Cael 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. gaeth, caeth, ces i, chest ti, caethon ni, gaethon nhw, gaethon ni, gaethoch chi, chaethon ni, caethon nhw, chaeth, cest ti, ches i, ges i, caethoch chi, chaethon nhw, gest ti, chaethoch chi, gyri, cyri, diwetha, diwethaf, i frecwast, i swper, uwd, salad
  2. ffôn symudol, anrheg, anrhegion
  3. mi, wythnos, dda, da
  4. syndod, do, naddo

Family 1 - Family1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. fy, nabod, tad, dad, nhad, ngŵr, gŵr, ŵr, ngwraig, gwraig, wraig, cwrdd, gwrdd
  2. dy, di, teulu, deulu, theulu, nheulu, cacen, chacen, gacennau, cacennau, gacen, eich, 'ch
  3. ei, nain, enw, taid, daid, nhaid, thaid, mam-gu, mam, fam, tad-cu, dad-cu, thad-cu
  4. ein, eu, chwaer

P. Mynd 2 - Past Mynd 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. castell, gastell, ble, le, lle
  2. gynhadledd, cynhadledd, heglwys, eglwys, dali, nal, ddal, dal
  3. clwb, glwb, mi
  4. do, naddo

P. Dod 2 - Past Dod 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. feic modur, ar, ar hyd, llwybr
  2. golygfeydd, golygfa, olygfa, pryd
  3. mi, camlas, gamlas
  4. do, naddo

P. Cael 2 - Simple Past Cael 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. tywydd, dywydd, beth, i ginio, pryd o fwyd, bryd o fwyd
  2. tegell, degell, ar lan y môr, cyfarfod, gyfarfod, gyfarfodydd, o gwbl
  3. mi, wy, wyau
  4. do, naddo

Family 2 - Family2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. ceri lingo, efo, brawd, mrawd, tad, nhad, wyres, ŵyr, i'n
  2. perthnasau, llysfam, alys, hefin, priodas, priodi, lysfab, llysfab, llysferch
  3. priodfab, ffrog briodas, priodferch, yng nghyfraith, prydferth, brydferth, edrych
  4. gefnder, cefnder, cyfnither, chyfnither, nghyfnither, gyfnither, nith, nai, fodryb, modryb, ewythr

P Gwneud 1 - Past Gwneud 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. ffrind, wnes i, gwnes i, wnest ti, gwnest ti, echdoe, tegan, teganau, deganau, degan, declynnau, declyn, teclyn
  2. neithiwr, chinio, ginio, cinio, wnaethoch chi, gwnaethoch chi, pryd o fwyd, bryd o fwyd, blasus, flasus
  3. echnos, bwrdd, fwrdd, diwetha, diwethaf
  4. brecwast, frecwast, do, naddo

P Gwneud 2 - Past Gwneud 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. wnaeth, gwnaeth, gadair, nghadair, cadair, lolfa, llanast, lanast
  2. gwnaethon nhw, wnaethon nhw, ddodrefn, dodrefn, nodrefn, gwnaethon ni, wnaethon ni, dim byd, ddim byd, dros y penwythnos
  3. mi, lawer, llawer
  4. do, naddo

Past Short [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ôdd, on, es, is, odd, aist, och, ais, chi, e, nhw, i, ti, di, ni, hi, o, wrandaw, gwrandaw, cenhinen, gennin, nghenhinen, genhinen, cennin, ffonio, ffoni, chod, cod, god, hwyr
  2. digwydd, ddigwydd, paratoi, parat, parato, mwynhe, mwynheu, fwynheu, mwynha, arwydd, deledu, teledu, papur, papurau, darllen, ddarllen
  3. mo, mi, ddim, dim, do, naddo, prynu, bryn, phryn, pryn

Aux Gwneud - Auxiliary Past Gwneud [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ddarllen, darllen, ffoni, ffonio, chod, god, chodi, cod, godi, codi, gwyli, gwylio, wylio, llyfr, lyfrau, llyfrau, lyfr
  2. mi, cystadlu, gystadlu, ras, rasys
  3. do, naddo, nofel, 'na

Refl. Pron - Reflexive Pronouns [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. hun
  2. hunan, hunain

Must & Not - Must&MustNot [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. rhaid, i fi, i ti, i chi, i ceri lingo, fynd, enill, ennill
  2. iddo fe, iddi hi, iddyn nhw, i ni, arafu, gwyno, gyrru, gyrr, yrru, araf, cyflym, gyflym, gyflymach, cyflyma
  3. ddysgu, feddwl, adael, ers, anghofio, amau, boeni, cofio, gofio
  4. oes rhaid, oes, mae rhaid, nac oes, does dim rhaid, ffonio, ddweud, does dim rhaid, symud, beidio â, beidio ag

Order [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. cael y plant, dechrau, priodi, symudoch chi, ymddeol, cyn, ar ôl
  2. orffen, ar ôl dechrau gweithio, ar ôl ymddeol, cyngor
  3. ar ôl iddi hi fynd, cyn ymddeol, ar ôl i mi godi, ar wyliau, cyn dechrau gweithio, cyn i ni ymddeol
  4. ar ôl i fi godi, ar ôl i dewi lingo fynd, ar ôl i chi godi, cawod, ar ôl i chi gael, ar ôl i ti godi, ar ôl iddyn nhw briodi
  5. gysgu, golli, daflu, bws

Commands 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. tacluswch, darllenwch, rhedwch, yn araf, yn gyflym, yfwch, bwytwch
  2. llyfrgell, neuadd, heibio, ewch, trowch i'r dde, trowch i'r chwith, wrth, edrychwch
  3. cylchdro, goleuadau, golchwch, dillad, postiwch, ffoniwch, dewch, ar bwys, paid, peidiwch, beidio

Commands 2 - Commands2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. rheda, cerdda, darllena, anfona
  2. gwranda, taclusa, bwyta
  3. cer, dere, saf

Revision1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. pryd est ti, i'r garej, i'r siop, pryd aeth hi, pryd dest ti, des i, i'r dafarn
  2. yfed gormod, ar dân, heddlu, gyrraedd, sêls, ffatri
  3. gweithiwch, symudwch, byddwch yn dawel, drist, trist, gadael, adael

Sport [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. pêl-droed, hoci, pêl-fasged, pêl-rwyd, tîm, colli, gêm, seiclo
  2. gemau, olympaidd, ennill, athletau, golff, bocsio, gwylio, tennis
  3. pêl-foli, aelod, o'r tîm, ar y teledu, pêl-fas, ras, can metr, gan metr
  4. pencampwriaeth, chwe gwlad, pencampwyr, cwpan y byd, enillodd, yn erbyn, sgôr, canlyniad

Opinions [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. ddiflas, ddiddorol, hyfryd, dalentog, gyffrous, wych, dda, hapus
  2. beth wyt ti'n feddwl o, dyw e ddim yn, dyw hi ddim yn, neis, ofnadwy, gas, noswaith, gyda'r nos
  3. ydy e'n, sut un yw, rhaglen deledu, dywyll, dodrefn, ddodrefn, nodrefn, hen, ifanc
  4. dew, denau, fyr, dal, olygus, bert, salw
  5. wyrdd, wyn, frown, pa liw yw, porffor, borffor, ych-a-fi

Money [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. faint, yw'r, ceiniog, costio, hynny, punt, bunt, bunnau, bunnoedd, prynu, brynu, afalau, hwnnw
  2. un deg saith, dwy, pedair, wyth deg saith, rheina, saith deg pum, saith deg pump, phum, pum, bump, pump, bum, mhum, bris, pris
  3. y peint, y botel, yr un, tocynnau, y pwys, y cilogram, newid, bargen
  4. pecyn, tocyn, pob, chwisgi, fodca, tair, bob

Health [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. beth sy'n bod, arnat ti, arnoch chi, arno fe, gyda fe, iechyd, arna i
  2. pen tost, bola tost, dost, arnyn nhw, braich dost, clun dost, gwddw tost, wddw tost
  3. annwyd, peswch, arnon, arni hi, ffliw, ddannoedd, gwres

Revision 2 - Revision2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. y llynedd, dawel, brysur, roedd e'n, ar eich gwyliau, gwesty, cyfforddus, gyfforddus
  2. rhad, ddrud, bob dydd, ga i baned o, cewch, llaeth a siwgr, achos

Can & When - Can&When [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. beth dych chi'n gallu wneud, wyt ti'n gallu, ydw, dw i'n gallu, eitha da, canu, nac ydw, dw i ddim yn gallu, wyt ti'n, gall, allu, gallu
  2. ydy e'n gallu, ydy hi'n gallu, ydy, mae e'n gallu, ydy, mae hi'n gallu
  3. dyw e ddim yn gallu, dyw hi ddim yn gallu, helpu, coginio, gyrru, peintio, sgïo, siarad, gymraeg, cymraeg
  4. pa mor aml, byth, bob dydd, bob wythnos, yn aml, weithiau, unwaith, dwywaith yr wythnos
  5. ambell waith, bedair gwaith, y flwyddyn, y mis, ddwywaith

Describe 1 - Describe1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. pa, liw, llygad, lygaid, llygaid, lygad, trwyn, drwyn, mwstas
  2. gwallt, byr, cyrliog, golau, wallt, tywyll
  3. clustdlws, lle parcio, ddoniol, doniol, sy, barf

Fut. Bod - FutureBod [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. bydda i, fydda i, na fydda, bendant, pendant, wrth gwrs, os
  2. byddi di, fyddi di, byddi, na fyddi, fyddwch chi, byddwch chi, byddwch, na fyddwch, adolygu, rhugl
  3. na fydd, bydd, fydd, gorwedd, dosbarth, rhydd, nôl
  4. na fyddwn, fyddwn ni, byddwn ni, gartre, byddwn, ddod, dod
  5. na fyddan, byddan, fyddan nhw, byddan nhw, enwog, cyfoethog, gyfoethog, erbyn, ar gael

Places 2 - Places2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. wedi bod, erioed, o'r blaen, 'na, yno
  2. sawl gwaith, sut le, neuadd, chwith, pentre, pentref, aber
  3. ogledd, gogledd, ngogledd, ne, de, dde, ddwyrain, dwyrain, orllewin, gorllewin, ngorllewin, nghanol, canol, lundain, llundain

Revision 3 - Revision3 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. ysgrifennu, darllen, tipyn bach o, teipio, gliniadur, cyfrifiadur
  2. cyngerdd, digwyddiad, ysgrifennodd, llythyr, at, rywun, rhywun

Opinions 2 - Opinions2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. meddwl bod, barod, plant, tiwtor, hwyr, problem, siân
  2. dwp, meddwl, bod, mod, fod, falle, efallai, caled, galed
  3. credu, siŵr, gobeithio, dwedodd, sori

Imperfect [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. arfer, o'n, drws nesa, o'n ni, o'n i, ro't ti, o'ch chi, do'n nhw, ro'n nhw, ro'n ni, ro'n i, do'n i, o't ti, do'n ni, ro'ch chi, tŷ, thŷ, nhŷ, tai, dŷ
  2. sbectol, hir, roedd, hi'n, dlawd, tlawd, oedd, e'n, doedd, goginio, coginio, nghoginio
  3. malwod, garddwr, do't ti, pan, preifat, breifat, gorffennol, ro'n i'n

Desc Place - Describe Place [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. syth, bwysig, gardd, hardd, dwll o le, fynydd, mynyddoedd, mynydd, moel, foel
  2. fflat, tŷ, teras, sengl, pâr, ar wahân, lle, fyngalo, byngalo
  3. sied, ardal, dewis, golwg, ddiweddar

Problems [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. rhywbeth, yn bod, dim byd, ar
  2. hen bryd, mae'n, rywle, gormod, digon, ddillad, dillad, bwyd, fwyd
  3. rhy, ddrud, anodd, deall, fforddio, bai, oedd
  4. nage, ie, dim, gwybod, wybod

Prefer [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. mae'n well, na, goffi, the, mae'n gas, gyda, fi, hufen
  2. fwydo'r, siopa, casáu, sy'n, fy nghas beth, fy hoff beth
  3. hoff, fwyd, beth, llysieuol, figanaidd
  4. pa fath o, raglen, gomedi, gylchgrawn

Extend 1 - Extend1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. allblyg, mewnblyg, farn, cytuno, marn, anghytuno, barnau, barn, fynegi, mynegi
  2. mil naw naw naw, mil naw saith dim, aeddfed, blentynnaidd, mil naw pump pump, cefn gwlad
  3. chwaraewr, lasagne, flasus, flinedig, canwr, cantores, gantores

The News - TheNews [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. ei ladd, ei arestio, ei ddal, ei ddwyn, llanc, lleidr, tŷ, ei losgi, ei saethu
  2. ei lladd, ei harestio, ei dal, ei hanafu, rhaglen, dangos, sut caeth, ohirio, gohirio
  3. eu lladd, eu harestio, eu dal, lladron, wrecsam, eu saethu, pryd caeth, ffyrdd, ffordd, ddyn, dyn, dynion
  4. yn olaf, yn ôl, miloedd o bunnoedd, drafod, trafod, ddathlu, dathlu, chwilio
  5. bwletin, newyddion, cnoi, gnoi, camera cyflymder, gamera cyflymder

Brought Up - BroughtUp [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. fy ngeni, mil, dy eni, eich geni, yng nghymru, gest, ges, gaeth
  2. wythdegau, chwedegau, yng ngogledd, pumdegau, ei fagu, ei magu, yn ne
  3. ei weld, ei glywed, ei dalu, siôn, ei eni, ei ddihuno
  4. ei chlywed, ei gweld, dy dalu, dy weld, ei thalu, ei dihuno, ei geni

Favours [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. ddefnyddio'r, weld, gawn ni'r, ffôn, air, gair
  2. gaiff e, gaiff hi, caiff, gân nhw, cân
  3. wnewch chi, agor y ffenestr, gau'r ffenestr, wnei di, olchi'r llestri, basio'r halen, roi lifft, gwnaf, na wnaf
  4. baned o de, siocled poeth, dynnu llun, gymryd neges, gwna i

Emphasis 1 - Emphasise1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. sy 'ma, sy'n, sy 'na, ar hyn o bryd, neges, gadael, eiliad
  2. gyfrifol, y tro nesa, ateb, cyfarfod, hyn, dim ond
  3. biau, hwn, hon, rhywun, honno

Extend 2 - Extend2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. nwy fil, lori, yr heddlu, ym mangor, gae, gau, cau, cae, magu, fagu, hanafu, anafu
  2. daflen, taflen, waith, taflenni, eu, gorffen
  3. wrando, roi arian, roi lifft, i bawb, ffilmio, casglu, gasglu
  4. i gyd, llawlyfr, pysgota, stampiau, doliau

F Gwneud 1 - Future Gwneud 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. llestri, papuro, llungopïau, fuan, gwna i, wna i, wnei di, gwnei di, wnewch chi, gwnewch chi, wneud, gwneud
  2. tro, dro, bont, pont, gwneith, wnaiff, wneith, gwnaiff
  3. gwnân nhw, gwnawn ni, model, fodel
  4. gwnân, gwnei, gwnawn, na wnewch, na wnân, wna, na wneith, na wnawn, na wna, na wnaiff, gwna, ddim, cawl, gawl, wnân nhw, wnawn ni

Fut Mynd 1 - Future Mynd 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. a i, ei di, ewch chi, seland newydd, tseina
  2. awn ni, ân nhw, aiff
  3. llungopïo, safle bws
  4. na wna, gwna, gynhadledd, cynhadledd, bwyty

Fut Dod 1 - Future Dod 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. dewch chi, ddo i, do i, doi di, ddoi di
  2. ddown ni, down ni, ddaw, daw, amgueddfa, ddôn nhw, dôn nhw
  3. gweithdy, popeth, phopeth, gyfnewid, cyfnewid, yn ôl, 'n ôl
  4. phobl, pobl, bobl, berson, damwain, damweiniau, ddamwain, marchnad, farchnad
  5. ambiwlans, frigâd dân, ar unwaith

Fut Cael 1 - Future Cael 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. ca i, cei, ca, chei, ga, cân, chewch, gân, caiff, gaiff, cewch, gaf, caf, chân, chaiff, cei di, wydraid, win, cewch chi
  2. cân nhw, lasied, cawn ni, beint o gwrw
  3. gwyddoniadur, wyddoniadur, thocyn, tocynnau, tocyn, docyn, defnyddio, ddefnyddio
  4. na, mab, meibion, fab, sŵ

Fut Short - FutShort [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. nes ymlaen, ffonia i, cyrhaedda i, god, cod, chod, codi, a, ith, an, ei, iff, wch, ff, ewch, ân, wn, i, cyn bo hir
  2. talwn ni, cyrhaeddwn ni, cyrhaeddwch chi, arhosan nhw, talwch chi, ffonian nhw, ffoniwch chi, gwelwn ni, ffoniwn ni
  3. cysgiff, ffoniff, sioe, sioeau
  4. gwersi, gwers, wers, wersi, na, dalu, talu, dal, nhal, thal, unrhyw beth, tacsi, nhacsi, dacsi, ar amser, ddim byd

Aux Gwneud - Aux Future Gwneud [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. balu, palu, cyfarch, gyfarch, ymarfer
  2. ymlacio, rewi, rhewi, berwi, ferwi
  3. pob, pobi, bob, bobi, lwyddo, llwyddo, briodi, priodi
  4. glywed, clywed, clyw, dwyn, ddwyn, cymryd, gymryd

Revision 4 - Revision4 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. yn y gampfa, yn y gawod, yn y pwll nofio, yn y tŷ bwyta, mewn ymarfer, gyda dy gariad, gweithio yn yr ardd
  2. gwisga i, ddillad gwyn, ddillad cynnes, ddillad newydd, mi wna i wisgo, dillad cynnes, dillad gwyn
  3. ynys, sefyll, arholiad, bargeinio

Cond. 1 - Conditional [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. prynu, baswn, baset, faset, wyliau, gwyliau, dderbyn, derbyn, fasech, basech, swydd, swyddi
  2. basai, basai'n well gyda, basen nhw'n, basen, fodlon, bodlon, brotest
  3. fasai, fasai hi ddim yn well gyda, fasai'n well gyda, oherwydd, na faswn, fasen, faswn

Would Do - WouldDo [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. rhedeg, taswn i, mwy, taset ti, tasech chi, garddio, arddio
  2. damwain, tasai, teithio, tasen, o gwmpas
  3. llais, syniad, colli pwysau, ots, yn dy le di
  4. disgwyl babi, hufen iâ, madarch, garlleg, letys

Advice - GiveAdvice [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. dylet ti, dylwn i, dylech chi, wir, ymlacio, wneud, yn amlach, 'n amlach
  2. roi'r gorau, gymaint, cymaint, dylai, bod, fod, mod, pawb
  3. dylen ni, dylen nhw, ceisio, geisio, effeithiol
  4. ddylai, ddylwn i, ddylet ti, na ddylet

Size - Distance&Size [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. bell, tua, i ffwrdd, am wn i, medden nhw, pa mor, cilometrau, gilometrau, cilometr, gilometr, chilometr, milltir, filltir
  2. enfawr, troedfedd, modfedd, hyd, led, drwch, uchder
  3. pwyso, daldra, stôn, hanner, cilogram, drwm
  4. gram, pum, cant, cwch, fetrig, system
  5. draw, ledled, para, pobl

Compare 1 - Comparing1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. mor, â, gyfeillgar, ddiniwed, deallus, ddeallus, boblogaidd, poblogaidd
  2. cystal, cynddrwg, cymaint, ag, cyn lleied, sâl
  3. â'i, â'u, euog, gilydd, â'r, â'n
  4. siomedig, gyda'i gilydd, â'ch, ddiog, gyda'n, fel, lawer, llawer

Hoffi Gall - Would Hoffi Gallu [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. hoffwn i, hoffwn, hoffet ti, ddod, gael, hoffech, rhan-amser, weithio
  2. hoffai, hoffen ni, hoffen
  3. gallwn i, gallet ti, allwn i, allet ti, allai, allen, allwn, gallech, gallen, allech
  4. gallen nhw, tynnu, dynn, dynnu, heb, nghamera, camera, gamera

Compare 2 - Comparing2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. oerach, sychach, boethach, fwy, wlypach, sweden, nag
  2. dwpach, ifancach, clyfar, dalach, teimlo, hŷn
  3. uwch, llai, enwocach, gyflymach, rhatach, ddrutach
  4. dda am, dda iawn am, dadlau, ddadlau

Dates 1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. ail, drydedd, trydydd, trydedd, pedwerydd, cyntaf, orffennaf, fai, noson
  2. pumed, chweched, tân gwyllt, fawrth, dachwedd, gŵyl dewi
  3. degfed, nawfed, fedi, seithfed, wythfed, penblwydd, benblwydd
  4. deuddegfed, trydydd ar ddeg, unfed ar ddeg, pymthegfed

Compare 3 - Comparing3 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. waetha, gwaetha, gorau, hyna, ifanca, gwlypa
  2. taw, mai, tala, dala, byrra
  3. mwya, fwya, doniol, poblogaidd, tenau, enwoca, cyflyma

Dates 2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. calan, ail ar bymtheg, deunawfed, ragfyr, ugeinfed
  2. pumed ar hugain, unfed ar hugain, santes dwynwen, ail ar hugain, nadolig, unfed ar ddeg ar hugain, cerdyn, seithfed ar hugain

Duration [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. o leia, funud, oriau, sbel, achau, fan hyn, cyfan
  2. bues i, wythnos, bythefnos, buoch chi, buest ti, buon, buodd, flynedd, blwyddyn, mlynedd, blynyddoedd, flwyddyn, flynyddoedd, am fis
  3. fuest ti, fuoch chi, fues i, fuodd, fuon

Preposit. [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. bocs, soffa, rheolydd pell, cwpwrdd, nghwpwrdd, gwpwrdd, siswrn
  2. ar ben, o dan, o flaen, tu ôl i, oddi wrth
  3. rhaw, silff, grisiau, morthwyl, dinistrio, ddinistrio, osod, gosod

That - HappyAgain [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. baset ti'n, ddwedaist ti, dwedais i, mi wnes i ddweud, stori
  2. welais i, byd, mo, ddeallais i, mi welais i, welaist ti, glywaist ti
  3. dy fodd, fy modd, ei fodd, ei bodd, fferm
  4. eich bodd, boddau, perthnasau, perthynas, berthynas

Revision 5 - Revision5 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. styfnig, blewog, plentynnaidd, gwleidyddol, wleidyddol, annheg, teg, deg
  2. llon, ymosodol, rhesymol, meddylgar, feddylgar, doeth, ddoeth
  3. bod, anffodus, ffodus, wel, boeth

Cond. 2 - Conditional2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. adloniant, atgoffa, awyddus, bore coffi, dyfalu, dyfal, ddyfalu
  2. sêl cist car, ddrama gymraeg, daith gerdded, noson carioci, sioe ffasiwn

Adverbs 1 - Adverbs1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. dweud, gwybod, defnyddio, swnllyd, cyflym, gyflym, ddringo, dringo, yna
  2. ffeindio, galw, teimlo, caredig, garedig, cymryd, gymryd, sbon
  3. gwaedu, helaeth, sydyn, adeiladu, ofalus, cywir, gywir, waeth, waetha, gwaetha, gwael, wael, cadw
  4. llywio, cwympo, egluro, farus, saff

Extend 3 - Extend3 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. swyddi, swydd, rhan, llawn
  2. llyfrgellydd, elvis presley, roc a rôl, adeilad, gantores, cantores
  3. sgwrsio, oriel, orielau, ffenestr, warden traffig, o'ch
  4. dioddef, sâl môr, gorffennol, nifer, dyfodol

Extend 4 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. gyrrwr, yrrwr, ngyrrwr, gyrwyr, morwr, forwr, morwyr, forwyr, yn, ym, yng, gwmbrân, nghwmbrân
  2. amgueddfa, ymwelwyr, ymwelydd, ymwelwr, gyfleus, cyfleus, fyw, byw
  3. bethau, peth, beth, pethau, gwyllt, seidr, cyfforddus, gyfforddus, peint
  4. longau, llong, porthladd, arbennig, cynnig, cynigion

Tags - SentenceTags [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. on'd yw, on'd oedd, oni fydd, on'd oes, on'd ife, oni, on'd
  2. t'mod, ch'mod, angen, 'sti, neb, 'chi

Adverbs 2 - Adverbs2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. tynnais i, dynn, uchel, canais i, cysgais i, sownd, gwenais i
  2. amyneddgar, ymladdodd, gadawodd, gwrandawodd, gwariodd, treuliodd
  3. dilyn, cymharu, edrych, frys, ddewr, dramor
  4. amdanoch chi, amdano fe, amdani hi, amdanat ti, amdana i, amdanon ni, amdanyn nhw

Edu. 1 - Education1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. gynradd, addysg, cyfrwng, saesneg, uwchradd, gyfun, bellach, gwaith cartref
  2. disgybl, ddisgyblion, wers, athrawon, rhieni, technegydd, staff
  3. lefel, gradd, gwersi, pennaeth, prifathro, dderbynfa, cyflawni

Edu. 2 - Education2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. chwaraeon, cerddoriaeth, celf, gwyddoniaeth, mathemateg, sbaeneg, gwers, hanes
  2. ymarfer, ffrangeg, adran, almaeneg, graddio, cwrs, feithrin
  3. nodyn, enghraifft, brifysgol, coleg, tymor, seminar, cyrraedd, phrifysgol, prifysgol

Home 1 - TheHome1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ystafell ymolchi, lolfa newydd, prynodd, bwrdd, fwrdd
  2. ystafell wely, tŷ bach, llenni, mi brynodd
  3. ystafell fyw, ystafell fwyta, cryno ddisg, llenni les, gegin

Home 2 - TheHome2 [test]

 • Tips: no
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ffwrn, cwcer, sosban, berwi, lân, glân
  2. badell, tân, stemio, ffrio, frwnt, brwnt, fudr
  3. to, do, ollwng, gollwng, drwsio, trwsio

Culture - Cult&Lang [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. eisteddfod, cadair, seremoni, archdderwydd, diwylliant
  2. protestio, gadeirio, siaradwyr, hawliau sifil, myfyrwyr
  3. iaith, tynged yr iaith, darllediad, saunders lewis, kate roberts, awdur, awdures, awduron, gymdeithas, cymdeithas

Adverbs 3 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. o bryd i'w gilydd, bob hyn a hyn, yn barod, yn wastad, eisoes
  2. yn syth ar ôl, am byth, hyd yn hyn, dros dro
  3. ddiweddar, hyd yn oed, ers hynny, fesul, tipyn

Shopping [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. bag, plastig, tâl, am oes, ar agor, ar gau
  2. archfarchnad, anghywir, ddesg talu, stryd, siop fara, ar lein
  3. cwsmer, troli, busnes, dref, pentref

Tech 1 - Tech1 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ffôn symudol, bysellfwrdd, gysylltu, cysylltu, daenlen, taenlen, wefan, gwefan, we, defnyddiol, ddefnyddiol
  2. meddalwedd, caledwedd, cyfrinair, rhaglen gyfrifiadurol, diogel, ddiogel, creu, greu
  3. e-bost, anfon, rhaglennu, ffeil, gadw, cadw, copi, copïau

Tech 2 - Tech2 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. batri, isel, symudol, technoleg
  2. sgrîn, ffôn clyfar, dim signal, neges destun, wefru, gwefru
  3. mewngofnodi, allgofnodi, proffil, adael sylwad, ddileu, botwm
  4. hunlun, drydaru, hashnod, declyn, teclyn, declynnau

Nature [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 4
 • Words:
  1. natur, coed, goeden, goedwig, lleuad, haul, haf, tyfu, bethau, peth, beth, pethau
  2. afon, pridd, ddaear, gofod, sêr, phopeth, popeth
  3. planhigyn, planhigion, blanhigion, llyn, llynoedd, blodau, blodeuyn, flodau, flodeuyn, dail, tro, troi, dro
  4. fioddiraddadwy, cynhaeaf, mynydd, fynydd, mynyddoedd, eleni

Banking [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. banciau, trethi, cyfrif, siec, cerdyn
  2. bancio, gerdyn, debyd, credyd, llyfr siec
  3. ddigyffwrdd, peiriant, ariannwr, ar-lein, ar y ffôn

School - SchoolEqu [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. pensil, ysgrifbin, naddwr, pren mesur, fenthyg, benthyg, torri
  2. cas pensiliau, cwmpawd, cyfrifiannell, onglydd, rwber, sbâr

Spiritual [test]

 • Tips: no
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. diafol, duwies, duw, ysbrydol, ysbrydolrwydd
  2. enaid, awra, ysbryd, myfyrio
  3. ofergoelion, goleuedigaeth, arogldarth

Business [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. cwmni, cyllid, swyddog, tai, rheolwr, cyffredinol, elw
  2. cyfrifon, cyfrifydd, adnoddau dynol, marchnata, nwyddau, ddyled, dyledion, dyled, dan reolaeth
  3. hysbysebion, hysbysebu

Religion [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. gwasanaeth, offeiriad, crefydd, pregethu, anffyddiwr, mosg, deml, heglwys, eglwys
  2. gweddi, arwain, imâm, nawddsant, dewi sant, islam, cadeirlan, gatholig rufeinig
  3. paganiaeth, bwdhaeth, duwiau, duwiesau, cristnogaeth, addoli, dilynwyr
  4. emyn, emynau, sant, santes, crynwyr, fynwent, mynwent, pawb, mhawb, angladd
  5. efengyl, uffern, dewi, ysbryd glân, nefoedd, san padrig, beibl

Medicine [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ysbyty, ambiwlans, gwasanaeth iechyd gwladol, meddygfa, feddygfa, ganolfan iechyd, canolfan iechyd, ganolfannau iechyd
  2. croen, calon, profion, prawf, gwaed
  3. llawdriniaeth, clust, aren, afu, cleifion, claf, gleifion

The Arts - TheArts [test]

 • Tips: no
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. animeiddio, ffilm, paent, awdures, awduron, awdur
  2. roc, caneuon, bardd, fardd, feirdd, beirdd, bop, pop
  3. gwerin, amgueddfa, oriel, farddoniaeth, barddoniaeth

Fashion [test]

 • Tips: no
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. ffasiwn, eicon, steil, model, fodel, glamoraidd, lamoraidd, ych a fi
  2. brigdrawst, colur, ymbincio, sodlau, brifo, droed, traed, draed, nhraed

Science [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. bioleg, ffiseg, cemeg, astudio, dysgu, elfen, labordy
  2. elfennau, hydrogen, ocsigen, carbon, llosgydd bunsen, silindr mesur, arbrawf, llosgi, adweithio
  3. trydan, disgyrchiant, nwyon, ymbelydredd, tymheredd, tŷ gwydr, effaith, beryglus
  4. esblygiad, bywyd, amgylchedd, ffisioleg, celloedd, damcaniaeth
  5. heuldro, seryddiaeth, gyhydnos, twll du, blaned, cysawd yr haul, nghysawd yr haul, gysawd yr haul

Politics [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 5
 • Words:
  1. llywodraeth, cynulliad, prif weinidog, blaid, plaid, lafur, ceidwadol, geidwadol
  2. senedd, deyrnas unedig, etholiad, eleni, gwlad, wlad, gwledydd, cyffredin, gyffredin
  3. gomiwnyddol, sosialydd, sosialaidd, werdd, chwyldro, rwsia, seddi, polisïau
  4. cynghorydd, etholiadau lleol, isetholiad, cyngor tref, sir, bleidleisio
  5. hiliaeth, heddwch, ymgyrchydd, ymgyrchu, heddychwr, heddychwraig, gwrth-

Reporting - Reporting Back C7 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. gyfnither, cyfnither, nghyfnither, chyfnither, oriel, orielau, dwedodd, dwedon, ddwedodd, dwedais, ddwedais, ddwedoch, heini, sefyllfa, gyffrous
  2. rhaid fod, rhaid mai, rhaid bod, rhaid mod, rhaid taw, gwael, wael, gwella, arwyr, arwr, sbwriel, hymwelwyr, ymwelwyr, ymwelydd, hymwelwr, ymwelwr, amlwg
  3. chwannen, chwain, milfeddyg, llwgu, mewn cysylltiad, pelydr-x, mhelydrau-x, pelydrau-x, ddwyieithog, dwyieithog, penseiri, pensaer, mhensaer

Describing - Describing a Selection C8 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. ohonoch chi, ohoni hi, o, ohonon ni, ohonyn nhw, gyson, cyson, tybed, wyrion, wyresau, ŵyr, wyres
  2. ychydig, aml, amlach, rhai, anobeithiol
  3. sylweddoli, y fath beth, beth bynnag, cydweithrediad, chydweithrediad

Extending - Revise and Extend C10 [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 3
 • Words:
  1. gweithredoedd, gweithred, weithred, mentro, perchnogion, perchennog, ystyried, archebu, rhai, anhygoel
  2. lliwgar, ers talwm, gefnogi, cefnogi, addas, neu beidio, pipo
  3. frwydro, brwydro, ymlaen, llond bol, cywilydd, rhyngrwyd

Celebrate [test]

 • Tips: yes
 • Number of lessons: 2
 • Words:
  1. nadolig llawen, siôn corn, anrhegion, anrheg, nadolig, dymunwn, lawen, llawen, pasg
  2. penblwydd priodas, arholiadau, llongyfarchiadau, ymddeoliad

General information

 • Skills: 118
 • Lessons: 416
 • Lexemes: 2366
 • Words: 3137
 • Tips: 114 (96.6%)
 • Version of the tree: 2
 • Unused words: 1365

Other links:


Last update: 2020-06-29

December 21, 2016

41 Comments


https://www.duolingo.com/profile/rmcode
Mod
Plus
 • 2437

By the way this seems to be an immense amount of work so very, many thanks again for creating such a useful resource.


https://www.duolingo.com/profile/rmcode
Mod
Plus
 • 2437

Diolch yn fawr iawn, that's really useful.


https://www.duolingo.com/profile/LorisThoma

It is possible to get this list for the new 118 skill course. I love the new program. Seeing as I am now redoing skills I find the new presentation is making me work harder.


https://www.duolingo.com/profile/FieryCat

Yes, it is possible. I am not learning this course, so I have two questions: can this old list be useful for someone, or everyone has been switched to the new course with 118 skills in it? Should I update this list or create another one?


https://www.duolingo.com/profile/daschaich

As of about ten days ago everybody has switched to the new course, so an updated list would be great---thanks!


https://www.duolingo.com/profile/FieryCat

Thanks for this info! I am going to update this list in the near future.


https://www.duolingo.com/profile/andrea_smandrea

This is fabulously helpful, especially when you plug it all into Tinycard, which—if you haven’t tried it—is an amazing flashcard app (made by DL, too). It’s making revision so much easier. Diolch!


https://www.duolingo.com/profile/ZohreB

So why does Welsh DuoLingo not advertise this?


https://www.duolingo.com/profile/Liz-Bl

I read that Duolingo has deleted the TinyCard app with no plans for a substitute.


https://www.duolingo.com/profile/tj6zEP

Really helpful, thanks.


https://www.duolingo.com/profile/Liz-Bl

I've just found this. So very helpful! Many thanks!


https://www.duolingo.com/profile/jennagabriela

This is awesome! Diolch yn fawr!


https://www.duolingo.com/profile/Rhiannon1953

Just found this post. So useful, diolch yn fawr!


https://www.duolingo.com/profile/JD.Hogan-Davies

Wow! Diolch yn fawr for putting this together.


https://www.duolingo.com/profile/loopyloupie

Thank you so much for this it is going to be so useful


https://www.duolingo.com/profile/imtherealjenna

This is amazingly helpful! Diolch! =D


https://www.duolingo.com/profile/Liz-Bl

Has anyone found an easy way to make vocabulary cards out of this list?


https://www.duolingo.com/profile/benton.1

If you can't find out how to make vocabulary cards by googling how to do it on your system, you can always make your own with 3"x 5" filing cards. It saves cards if your write as many words as you can vertically down the cards. That's what I used to do.


https://www.duolingo.com/profile/Liz-Bl

Thanks. Thanks for responding. I did look up how to make 3x5 cards with Word. You know, what I'd really like to have is an app / game where this vocabulary would be loaded (and I'd load the English), and I'd tap on the Welsh word and type the English and be congratulated or corrected. I used to make flash cards by hand (actually for Chinese I would print the characters, cut them out, and paste them on cards), but now I have my phone in my face all the time, and it seems that would be the way to go. Just dreaming.

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.