"Αυτή η φούστα είναι ακριβή."

Translation:This skirt is expensive.

December 27, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/whitelaughter

Why is "This is an expensive skirt." incorrect?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

This is an expensive skirt. translates to "αυτή είναι μια ακριβή φούστα", which makes αυτή the sentence's subject and μια ακριβή φούστα the sentence's predicate, whereas in Αυτή η φούστα είναι ακριβή, αυτή η φούστα is the subject and ακριβή the predicate.


https://www.duolingo.com/profile/Giorgio182480

Could this also mean "the shirt is accurate"? Not that this makes a lot of sense, of course.


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

No - then the ending would be slightly different: αυτή η φούστα είναι ακριβής.

"accurate" is ο ακριβής - η ακριβής - το ακριβές (two endings); "expensive" is ο ακριβός - η ακριβή - το ακριβό (three endings).

The adverbs are ακριβώς "exactly" and ακριβά "expensively".


https://www.duolingo.com/profile/Giorgio182480

Ευχαριστώ!


https://www.duolingo.com/profile/Vemund63

Ακριβη. I think we use this word in Norge, in the form "akkreditere".

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.