1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I am an owl and I can speak …

"I am an owl and I can speak Vietnamese."

Translation:Tôi là một con cú và tôi có thể nói tiếng Việt.

December 27, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/v.ivanov

Even owls speak Vietnamese, and you do not yet...

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.