1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "You can send me an online me…

"You can send me an online message."

Translation:Bạn có thể gửi tôi một tin nhắn trực tuyến.

December 30, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Jnss98b

"Gởi"? Admin là người miền nam ạ?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.