1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Cô ấy mua cái váy đỏ."

" ấy mua cái váy đỏ."

Translation:She buys the red skirt.

December 31, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Komerinam

"cái váy" can be "a skirt", or "a dress"


https://www.duolingo.com/profile/KimChi887566

Cái váy: skirt , cái đầm: a dress :)


https://www.duolingo.com/profile/Hillary602594

Why doesn't "đỏ" need "máu" before it like lots of the other colours??


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Vâng, trong tiếng Việt từ "màu" không cần sử dụng trước cụm tính từ chỉ màu sắc. Nhưng một số trường hợp chỉ màu vàng, nên sử dụng từ màu để phân biệt nó là kim loại (Au) hay là màu sắc (color). VD : Pho tượng vàng sáng /màu vàng sáng !


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

@ Yes, in Vietnamese the word "màu" does not need to pre-use adjectives indicating color. But in some cases only yellow, the word color should be used to distinguish whether it is metal (Au) or color. Eg : The statue is bright gold / bright yellow !

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.