"Ποιος θα έχει φύγει;"

Translation:Who will have left?

January 2, 2017

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Glossmad

I was marked wrong for 'Who will have departed', which means exactly the same.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Depart is a bit more formal, and is αναχωρώ in Greek. ;)


https://www.duolingo.com/profile/Stefos10

Θέλει τονισμό το "ποιός". Είναι ερωτηματική αντωνυμία εδώ, όχι αναφορική.


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Δεν τονίζεται, ανεξαρτήτως αν είναι ερωτηματική ή όχι: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/621/4006,17974/


https://www.duolingo.com/profile/Stefos10

Σωστό. Εννοούσα το "Ποίος" πρέπει να είναι επίσης σωστό.


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Σωστό.

Επομένως το 'ποίος' είναι λάθος. ;)


https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

"Ποίος" (με τον τόνο στο "ι" χρησιμοποιούνταν μόνο στην καθαρεύουσα

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.