1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Vietnam hopes too much, does…

"Vietnam hopes too much, does too little."

Translation:Việt Nam hy vọng quá nhiều, làm quá ít.

January 5, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/_The_Undertaker_

Cẩn thận với cách nói đi (Mod nào làm câu này ấy), mặc dù cũng đúng.

January 5, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.