1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề English
 4. >
 5. [Special Lesson] Thì hiện tại…

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

[Special Lesson] Thì hiện tại tiếp diễn

Chào các konn, hôm nay chúng ta sẽ học 1 bài đặc biệt ì qua Test mà ! Mời các konn sau cmt điểm danh : ( có thể sẽ sót )

 • Miku-sun

 • Takusune_Miika :

 • Bongzen1234 :

 • Linhdan1910 :

-

-

-


THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I.Cấu trúc :

A. Khẳng định :

 • S+AM/IS/ARE+V-ING

Ví dụ :

 • I am playing football.

(Tôi đang chơi bóng đá)

 • She is cooking dinner.

(Cô ấy đang nấu bữa tối)


B.Phủ định :

S+AM/IS/ARE+NOT+V-ING

Ví dụ :

 • He is not watching TV.

(Anh ấy không xem TV)

 • It is not eating.

(Nó không ăn)


C.Nghi vấn :

AM/IS/ARE+V-ING+... ?

Ví dụ :

 • Are they playing football ?

(Họ đang chơi bóng đá phải không ?)

 • Are we cooking ?

(Chúng ta đang nấu ăn phải không ?)


II.Cách dùng :

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN DÙNG ĐỂ DIỄN TẢ MỘT HÀNH ĐỘNG ĐANG XẢY RA NGAY TẠI THỜI ĐIỂM NÓI Ở HIỆN TẠI.


III.TỪ NHẬN BIẾT :

NOW, AT PRESENT, AT THE MOMENT, ...


BÀI TẬP

1.Choose A,B,C,D to answer the question : (nguồn : cô)

a. She is ___ to the cinema at the moment.

A.went

B.go

C.going

D.wenting

b. We /__football.

A.are/playing

B.was/playing

C.were/playing

D.are/play

c.Are ___ cooking ?

A.she

B.you

C.it

D.he

d.It eat dinner.

A.are/ting

B.is/ed

C.is/ted

D.is/ing

e.They go shopping.

A.are/ing

B.is/ting

C.are/ed

D.are/fed


 1. Write the Verbs in Present Continous : (nguồn )

 2. I _____ (watch) a reality show on TV.

 3. My favourite team _____ (win)!

 4. Someone _____ (swim) in the sea.

 5. Two people _____ (cook) dinner on the beach.

 6. We _____ (not watch) a soap opera.

 7. I _____ (not do) my homework.

 8. Mum _____ (read) a magazine.

 9. My brother _____ (not listen) to the radio.

 10. Dad _____ (not cook) dinner.

 11. Tara _____ (talk) by phone.

 12. Joe _____ (play) on the computer.

 13. Who _____(watch) TV?

 14. Tina _____ (do) grammar exercises.

 15. I _____ (eat) a pizza.

 16. We _____ (sit) in the classroom.

 17. I _____ (not write) an email.

 18. Amy _____ (not go) to school today.

 19. We _____ (not have) fun today.

 20. My team _____ (not win) the match.

 21. My parents _____ (drive) to work now.

 22. __ they __ (read) magazines? Yes, they are.

 23. __ you __ (learn) English? Yes I am.

 24. __ Helen __ (write) a letter? No, she isn´t.

 25. __ Sarah __ (play) the guitar? Yes, she is.

 26. We _____ (not play) basketball.

Rất dễ ha. Cố lên

.......................loading.................................

Còn nữa.....(đùa hoy)


GIẢI TRÍ

Game : Academy Island


Các konn để lại thắc mắc hoặc làm BT ở phần cmt chính !


Phần Lý thuyết là mình từ soạn, BT 1 cũng thế. BT2 copy mạng


Mong đừng ném gạch or đá không tui chết mất. TTTTT^TTTTT Sợ óa.


Thân, EvilQueen(EV)

POST ON : 6/1/2016 BY EV

January 6, 2017

31 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

ĐIỂM :

 • Miika : 31

 • Miku : 31

-

-

-

-


Số ngày nghỉ học :

 • Miku : 0

 • Miika : 0

 • Zen : 0

 • Linhdan : 2

 • Eri ( Erisa ) : 0


Mới xin vào lớp :

 • Erisa

 • Love_Nan

-

-

-


https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

QUYẾT ĐỊNH CÁCH CHỨC BẠN GIRL_COLDLY NHÉ !


https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

thích ảnh hơm các konn ?


https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

mặc áo giáp sẵn


https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...

kon cmt danh nhoa cô:)


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.