1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Đó là một người đàn ông kiên…

"Đó một người đàn ông kiên nhẫn."

Translation:That is a patient man.

January 11, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/olyglotED

Is "That man is patient." wrong?


https://www.duolingo.com/profile/TehVanarch

Yes because that would be "Người đàn ông ấy/đó kiên nhẫn".


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Patient : (n) Bệnh nhân. (adj) Kiên nhẫn. Do vậy đáp án của bạn có nghĩa : Người đàn ông kia là bệnh nhân !

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.