Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today the new national measures are in the newspaper."

Dịch:Hôm nay những hệ thống đo lường quốc gia mới thì ở trên báo.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/h210k6

I think we can traslate that " Hôm nay những đơn vị đo lường mới của quốc gia thì ở trên báo " .

1 năm trước