"Do you have time tomorrow?"

Translation:Ngày mai bạn có thời gian không?

January 24, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/LUNANGUYN6

Câu này dễ quá, phải ko? Chúc bạn qua câu này!!!!!!!!! (-.-)(-.-)(-.-)(-.-)(-.-)zzZ

January 24, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.