"Η διδασκαλία του καθηγητή."

Translation:The teacher's teaching.

January 27, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/HellasCad
  • 11
  • 11
  • 9
  • 7
  • 6
  • 5
  • 2

Why not "the lecture"? The lecture is also "η διδασκαλία".

January 27, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.