"Γιατί είχες σταματήσει;"

Translation:Why had you stopped?

January 27, 2017

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Amboahaolo

Just out of curiosity, can native speakers tell the difference between "είχες σταματήσει" and "είχε σταματήσει" when spoken?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.