"Γιατί είχες σταματήσει;"

Translation:Why had you stopped?

January 27, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/HellasCad
  • 11
  • 11
  • 9
  • 7
  • 6
  • 5
  • 2

The audio needs some correction. The fast version sounds like, "Γιατί λείχες σταματήσει"

January 27, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.