"Το χέρι έχει πέντε δάχτυλα."

Translation:The hand has five fingers.

January 28, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._

In some languages, there are no separate words for "fingers" and "toes". In Greek, are there (2) different words?

January 28, 2017

https://www.duolingo.com/Phil682961

I think if you want to make the distinction, you need to say δάχτυλα του χεριού / δάχτυλα του ποδιού respectively.

July 21, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.