"Η κατάσταση μου είναι δύσκολη."

Translation:My situation is difficult.

January 28, 2017

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

Doesn't "κατάστασή" have (2) accents?


https://www.duolingo.com/profile/DarrylSmit8

Yes, it should have, unless you'd want to say 'The situation is difficult FOR ME.


https://www.duolingo.com/profile/I.Schmidt1

η κατάστασή μου είναι δύσκολη = My situation is difficult?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.