https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

"I will not see you until that time."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Tôi sẽ không gặp bạn cho đến lúc đó

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.