Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vinhkyngo

"My brother will never be bilingual."

vinhkyngo
  • 25
  • 9
  • 3
  • 518
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hson2005

ANh trai tôi hay em trai tôi chứ nhầm rồi vinhky ngo ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhkyngo
vinhkyngo
  • 25
  • 9
  • 3
  • 518

mẹ tôi sẽ không bao giờ nói hai thứ tiếng

1 năm trước