"The professor is introducing her three presentations."

Translation:Giáo sư đang giới thiệu ba bài thuyết trình của cô ấy.

February 13, 2017

0 Comments

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.