1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. những dấu thông dụng

https://www.duolingo.com/profile/pbny040905

những dấu thông dụng

dấu chấm = dot .

dấu phẩy = comma ,

dấu chấm cuối câu = period .

dấu 3 châm = Ellipsis ...

dấu hai chấm = colon :

dấu chấm phẩy = semicolon ;

dấu chấm cảm = exclamation mark !

dấu hỏi = question mark ?

dấu gạch ngang = hyphen -

dấu phẩy phía trên bên phải: apostrophe '

dấu gạch ngang dài = dash

dấu trích dẫn đơn = single quotation mark ' '

dấu trích dẫn kép = double quotation marks " "

dấu ngoặc = parenthesis (hoặc ‘brackets’) ( )

dấu ngoặc vuông = square brackets [ ]

dấu và= ampersand &

dấu mũi tên = arrow

dấu cộng = plus +

dấu trừ = minus -

dấu cộng hoặc trừ = plus or minus ±

dấu nhân = is multiplied by x

dấu chia = is divided by :

dấu bằng = is equal to =

dấu không bằng = is not equal to

dấu tương đương = is equivalent to

dấu nhỏ hơn = is less than <

dấu lớn hơn = is more than >

dấu nhỏ hỏn hoạc bằng = is less than or equal to

dấu lớn hơn hoặc bằng = is more than or equal to

phần trăm = percent %

vô cực = infinity

độ = degree °

độ C = degree(s) Celsius °C

biểu tượng phút = minute '

biểu tượng giây = second "

biểu tượng số = number #

a còng= at @

dấu xuyệt phải = back slash \

dấu xuyệt trái = slash hoặc forward slash /

dấu ngã = tilde ~

nguồn : .... tự học rồi gõ!!!!!

February 15, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.