1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Everything will become meani…

"Everything will become meaningless if I do not have you."

Translation:Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi không có bạn.

February 22, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/CinJinMaanJyu

Thật là lãng mạn ! ;-)

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.