"Το τμήμα μας είναι μικρότερο."

Translation:Our department is smaller.

March 1, 2017

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Τμήμα has the meaning of "part" or "department, division", as in a police depatment. Flat is διαμέρισμα.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.