Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not understand anything."

Dịch:Tôi không hiểu gì.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungMin

Tôi không hiểu bất kỳ thứ gì với bất cứ thứ gì giống nhau sao lại bị sai :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng773872

Tôi cũng trả lời như bạn lại bảo sai. Đúng là...

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuyen1998

bất kì/ bất cứ thứ gì có gì khác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 561

Tôi không hiểu gì hết - là sai sao?

1 tháng trước