1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I will administer this team."

"I will administer this team."

Translation:Tôi sẽ quản lý nhóm này.

March 3, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/HongLn10

tôi sẽ quản lí nhóm này thì có khác gì nhau đâu

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.