"Người đàn ông thứ mười ba"

Translation:The thirteenth man

March 20, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/AlexanderW812369

Tên tôi là Antonio Banderas.

March 20, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.