Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

Thật ra Hệ Mặt Trời không giống như những gì chúng ta nghĩ

It turns out that the Solar System is not at all like we think it is.

Thật ra Hệ Mặt Trời không giống như những gì chúng ta nghĩ.

The Earth is round, Mercury is the hottest planet, and the Sun is yellow. It would seem that these are all simple, undeniable facts known even to those with no real knowledge about astronomy.

Trái Đất tròn, sao Thủy là hành tinh nóng nhất, và Mặt Trời có màu vàng. Có vẻ như đây là những sự kiện đơn giản, thực tế không thể phủ nhận rằng ngay cả những người không có kiến ​​thức thực sự về thiên văn cũng biết những điều này.


Trái Đất có hình cầu hoàn hảo?

This is true, yet paradoxically not true at the same time. The shape of our planet is constantly changing due to the unending movement of the continental plates. Of course, the rate at which they move is very small — on average about 5 cm a year. But this still has an effect on the planet’s "appearance," which is, in fact, far from perfectly round.

Điều này đúng, nhưng cũng vừa có một nghịch lí. Hình dạng của hành tinh chúng ta đang thay đổi liên tục do sự chuyển động không ngừng của các mảng lục địa. Tất nhiên, tốc độ di chuyển là rất nhỏ — trung bình khoảng 5 cm mỗi năm. Tuy nhiên, điều này vẫn có ảnh hưởng đến "diện mạo" của hành tinh, và thực tế là còn kém xa đường tròn hoàn hảo.

However, it should be pointed out that the sensational image below that supposedly shows the real shape of the Earth is actually a model of the planet’s gravity. It was created from satellite data and doesn’t show the true shape of our home. Instead, it merely demonstrates the differences in the strength of the Earth’s gravity at different points around it.

Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng hình ảnh giật gân dưới đây cho thấy hình dạng thực sự của Trái Đất, đúng hơn đây là một mô hình trọng lực của hành tinh. Nó được tạo ra từ dữ liệu vệ tinh và không thể thấy hình dạng thực sự của ngôi nhà chúng ta. Thay vào đó, chỉ đơn thuần biểu thị sự khác biệt về độ mạnh của trọng lực Trái đất ở những điểm khác nhau xung quanh nó.


Có phải Mặt Trăng có một mặt tối?

The view that the Sun’s rays shine on only one side of the Moon, leaving the other side in permanent darkness, is quite widespread. This belief results from the fact that our satellite only ever has one side facing the Earth, while the other is impossible to observe from the ground.

Quan điểm cho rằng tia Mặt Trời chỉ chiếu ở một phía của Mặt Trăng, để lại phía bên kia trong bóng tối vĩnh viễn là khá phổ biến. Niềm tin này là kết quả từ thực tế mà vệ tinh của chúng ta bao giờ cũng luôn hướng một phía về Trái Đất, trong khi đó các bề mặt khác không thể quan sát được từ mặt đất.

But, in fact, the Sun shines and warms both the visible and invisible parts of the Moon. The truth is that the period the Moon takes to revolve on its axis coincides with the amount of time it takes to orbit the Earth, and this is why we only see one side of it.

Tuy nhiên, trên thực tế, Mặt Trời tỏa sáng và làm ấm cả những phần nhìn thấy và không nhìn được của Mặt Trăng. Sự thật là khoảng thời gian Mặt Trăng xoay quanh trục của nó trùng với khoảng thời gian cần thiết để quay quanh Trái Đất, và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy một phía của Mặt Trăng.


Nhiệt độ của sao Thủy cao hơn những hành tinh khác?

Everything seems logical here. Mercury is closest to the Sun, therefore its surface temperature must be higher than all the other planets. However, it turns out that the hottest planet in the Solar System is actually Venus, despite the fact it’s 50 million kilometers further away from the Sun than its neighbor. The average daytime temperature on Mercury is around 350°C, whereas it can reach 480°C on Venus.

Mọi thứ dường như logic. Sao Thủy gần Mặt Trời nhất, do đó nhiệt độ bề mặt của nó phải cao hơn tất cả các hành tinh khác. Tuy nhiên, thật ra hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời là sao Kim, mặc dù nó cách xa Mặt Trời hơn bạn hàng xóm tận 50 triệu km. Nhiệt độ ban ngày trung bình trên sao Thủy khoảng 350°C, trong khi nó có thể đạt tới 480°C trên sao Kim.

The reason for this is Venus’s atmosphere. Mercury has practically no atmosphere to speak of, whereas Venus has a very thick one made up almost entirely of carbon dioxide. This creates a very strong greenhouse effect, trapping all the Sun’s heat and making Venus incredibly hot.

Lý do cho điều này là khí quyển của sao Kim. Sao Thủy thực tế không có bầu khí quyển, trong khi sao Kim có một lớp rất dày gần như hoàn toàn làm bằng carbon dioxide. Lớp khí quyển này tạo ra hiệu ứng nhà kính rất mạnh, chúng giữ tất cả nhiệt của Mặt Trời và làm cho sao Kim nóng lên cực kỳ.


Mặt Trời có thực sự là một quả cầu lửa khổng lồ?

Everyone knows that the temperature at the Sun’s surface is unimaginably high: more than 5,700°C. So it’s logical to assume that it’s simply like a giant bonfire. However, this isn’t an accurate comparison. What we think of as fire is in fact energy in the form of heat and light, produced by the thermonuclear reactions occurring in the star’s core.

Mọi người đều biết rằng nhiệt độ bề mặt Mặt trời cao không thể tưởng tượng được: hơn 5.700°C. Vì vậy, thật logic khi cho rằng nó đơn giản chỉ như một đống củi lửa khổng lồ. Tuy nhiên, đây không phải là một sự so sánh chính xác. Những gì chúng ta nghĩ là lửa thật ra là năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng, được tạo ra bởi các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lõi sao.

A thermonuclear reaction involves changing some elements into others, and it’s accompanied by the ejection of heat and light energy. This energy passes through all the layers of the Sun to reach the surface (the photosphere), which to us seems like it’s burning.

Một phản ứng nhiệt hạch liên quan đến việc thay đổi một số nguyên tố thành những thứ khác, và nó đi kèm với sự phát ra nhiệt và năng lượng ánh sáng. Năng lượng này đi qua tất cả các lớp Mặt Trời ra tới bề mặt (khí quyển), nơi mà chúng ta nhìn thấy có vẻ như nó đang cháy.


Có thật Mặt Trời có màu vàng không?

Everyone who knows a little about astronomy will confidently tell you that the Sun belongs to the category of stars known as yellow dwarves. In turn, it’s logical to assume it is yellow in color. But, like all other yellow dwarf stars, the Sun is completely white.

Những ai biết chút ít về thiên văn đều sẽ tự tin nói với bạn rằng Mặt Trời thuộc loại sao được gọi là sao lùn vàng. Ngược lại, cũng logic khi phán nó có màu vàng. Nhưng, giống như tất cả các ngôi sao lùn vàng khác, Mặt Trời có màu hoàn toàn trắng.

So why do human eyes see it as yellow? It’s all down to Earth’s atmosphere. As is well known, light which has a long wavelength, in the yellow and red part of the spectrum, passes through the atmosphere best of all. Light in shorter wavelengths, in the green to violet part of the spectrum (which is what the Sun mainly emits), gets dissipated to a greater degree by the atmosphere. The effect of this is to make the Sun appear yellow. If you were to leave the atmosphere, the Sun would take on its "true" color.

Vậy tại sao con người lại thấy nó có màu vàng? Đó là do bầu khí quyển của Trái Đất. Như đã biết, ánh sáng có bước sóng dài, từ vạch màu vàng đến đỏ của quang phổ, chúng xuyên qua được bầu khí quyển mạnh nhất. Ánh sáng ở các bước sóng ngắn hơn, từ vạch màu xanh lá cây đến tím của quang phổ (đó chính là dải màu Mặt Trời chủ yếu phát ra), sẽ bị tiêu tán hết ở các tầng khí quyển cao hơn. Hệ quả của việc này là làm cho Mặt Trời có màu vàng. Nếu bạn rời khỏi bầu khí quyển, Mặt Trời sẽ mang màu "thật" của nó.


Một người sẽ nổ tung trong không gian nếu không mặc bộ đồ bảo hộ?

This mistaken view is, of course, the result of various Hollywood movies depicting what would supposedly happen if a person found themselves outside a spaceship.

Quan điểm sai lầm này, tất nhiên, là kết quả của nhiều bộ phim Hollywood đã miêu tả những gì sẽ xảy ra nếu một người thấy mình bên ngoài tàu vũ trụ.

In reality, our skin is flexible enough to keep all of our internal organs in place. The walls of the blood vessels would also prevent the blood from boiling thanks to their elasticity.

Trong thực tế, da của chúng ta đủ linh hoạt để giữ cho tất cả các cơ quan nội tạng của mình tại chỗ. Các thành mạch máu cũng sẽ ngăn máu chảy ra nhờ tính đàn hồi của chúng.

Moreover, in the absence of external pressure in the space environment, the temperature at which blood boils rises to 46°C, which is significantly higher than the temperature of the human body.

Hơn nữa, khi thiếu đi áp suất bên ngoài trong môi trường không gian, nhiệt độ sôi của máu lên đến 46°C, cao hơn đáng kể so với nhiệt độ cơ thể người.

Instead, it is the water contained in the cells of our skin that begins to boil in a vacuum. The result is that the human body would expand in size in such an environment, but it definitely wouldn’t explode.

Thay vào đó, nước chứa trong các tế bào da của chúng ta mà bắt đầu sôi trong chân không. Kết quả là cơ thể con người sẽ tăng kích cỡ trong một môi trường như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không thể nổ tung được.

The main reason why a person would die, however, is the lack of oxygen. Just 15 seconds after entering a vacuum without a space suit, the individual would lose consciousness, and they would be dead in two minutes.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính lý giải vì sao một người chết đi là sự thiếu thốn khí oxy. Chỉ 15 giây sau khi vào môi trường chân không mà không có bộ đồ không gian, người đó sẽ bị bất tỉnh, và họ sẽ chết trong vòng hai phút.


Vào mùa đông Trái Đất ở xa Mặt Trời hơn so với mùa hè?

Here’s one more myth that initially seems logical. If winter is colder than summer, that must mean Earth is further from its source of heat, right? However, the reality is actually the opposite: during the colder part of the year, our planet is actually five million kilometers closer to the Sun than in summer. How can this be?

Ý tưởng kinh điển ban đầu này có vẻ hợp lý. Nếu mùa đông lạnh hơn mùa hè, có nghĩa là Trái Đất ở xa nguồn nhiệt hơn, đúng không? Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại: trong thời kì lạnh giá của năm, hành tinh của chúng ta thực ra gần Mặt Trời hơn mùa hè khoảng năm triệu cây số. Làm quái gì lại có thể như thế được?

It all comes down to the fact that in addition to orbitting the sun, the Earth also completes rotations around its own axis, which is why we have the change from night to day. The axis of the planet, which passes through the North and South Poles, is not exactly perpendicular to its orbit and the Sun’s rays which fall on it. In turn, for half of the year a large proportion of the Sun’s warmth falls on the southern hemisphere, while in the other half it falls on the northern one, which produces a change of seasons.

Tất cả đều do thực tế là ngoài quỹ đạo của Mặt Trời, Trái Đất cũng hoàn thành vòng xoay quanh trục riêng của nó, đó là lý do tại sao chúng ta có sự thay đổi từ đêm sang ngày. Trục của hành tinh, đi qua cực Bắc và cực Nam, không hoàn toàn vuông góc với quỹ đạo của nó và các tia Mặt Trời khi chiếu vào. Đổi lại, trong nửa năm, một phần lớn lượng ấm áp của Mặt Trời rơi xuống Nam bán cầu, trong khi nửa kia nó rơi vào phía bắc, tạo ra sự thay đổi các mùa.

As is well known, summer in the southern hemisphere is warmer than it is in the north. This is the result of the fact that the Earth comes closest to the Sun in January — that is, when the southern part of the world is experiencing summer.

Như đã biết, mùa hè ở Nam bán cầu nóng hơn ở phía Bắc bán cầu. Đây là kết quả của sự kiện Trái Đất đến gần Mặt Trời nhất vào tháng Một — nghĩa là khi đó phần phía Nam của thế giới đang trải qua mùa hè.


Nguồn nà

Tổng hợp và biên dịch bởi Châu Lê

Thank

you

for

reading

1 năm trước

54 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Kaito...

like mạnh mk rất thích tìm hiểu về vũ trụ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

mk cx vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bgtryt5y65

like cho u nì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bgtryt5y65

not at all

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sayja_manchester

oh,yoooo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-.Puka.-

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sayja_manchester

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

cảm ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Shinichi_X_Ran

thật sao bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

bn đọc đi là biết :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mirajane_Titania
Mirajane_Titania
 • 19
 • 12
 • 12
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3

good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mirajane_Titania
Mirajane_Titania
 • 19
 • 12
 • 12
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3

you are wellcome

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mirajane_Titania
Mirajane_Titania
 • 19
 • 12
 • 12
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3

^_^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Servant_of_devil

@@ Cấp 2 mà siu hơn tui zợ ? Bái lun ơ ~

LIKE

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

Tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mirajane_Titania
Mirajane_Titania
 • 19
 • 12
 • 12
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3

bạn đang ở cấp mấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Wow... 1 like for you!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

Tks cho hỏi nó có bổ ích đối vs bn k?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Yes, of course! I love science.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

Me too :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoang4a6

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Live_Evil...

good, like for you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/metmoiqua

tuyệt vời like mạnh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

cảm ơn bn :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/metmoiqua

kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tamamo_no_mae

LIKE

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congchuabian123

hay thật đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

:)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AvatarMusik

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

:)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ILoveMusic0206

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthukhoa123

Like. It is very helful ! I love Science .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

Tks i love Science too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthukhoa123

So ... We have the same hoppy , right ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoha20301

thank you!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

:)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OddEyesBoy

Ok,Hay 1 LIKE

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

tks :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhungKute123

phát hiện mới... triệu like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Hai_Anh_

hì hì tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/soomon330

LIKE

1 năm trước

https://www.duolingo.com/luuminhhoa0

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

Hay day......!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Entity_303-
-Entity_303-
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13

thank

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Entity_303-
-Entity_303-
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13

trăm triệu like luôn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/supervegoto2006

hay

2 tháng trước