1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "There are many individuals b…

"There are many individuals but only one world."

Translation:Có nhiều cá nhân nhưng chỉ một thế giới.

April 5, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/yomawari

I think: "Có nhiều cá nhân nhưng chỉ có duy nhất một thế giới." should be accepted too, thanks.

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/JanetHoski1

Is it possible to say: "Cá nhân là nhiều nhưng chỉ có một thế giới"?

May 8, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.