https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

6 Bí ẩn lịch sử vẫn chưa được giải thích

The history of humanity spans several millennia, and historians will never know all of its secrets. Artefacts found during the course of archaeological excavation sometimes throw up questions which baffle even the most learned experts. But this just makes the search for the truth even more interesting.

Lịch sử nhân loại kéo dài đã vài thiên niên kỷ, và các sử gia sẽ không bao giờ biết tất cả những bí mật của nó. Những đồ tạo tác được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ đôi khi đưa ra những câu hỏi gây khó khăn cho cả những chuyên gia uyên bác nhất. Nhưng điều đó lại chỉ làm cho việc tìm kiếm sự thật trở nên thú vị hơn.


The giant stone spheres of Costa Rica

Những quả cầu đá khổng lồ ở Costa Rica

These mysterious stone formations are intriguing not only for their perfectly spherical shape, but also on account of their unknown origins and purpose.

Những khối đá có cấu tạo huyền bí này hấp dẫn các nhà khảo cổ không chỉ vì hình dạng cầu hoàn hảo, mà còn bởi vì nguồn gốc và mục đích vẫn chưa được biết của chúng.

They were discovered in the 1930s by workers clearing the jungle from a banana plantation. Local legends suggested that the mysterious spheres contained hidden gold, but when some of them were blown open with dynamite, they turned out to be empty.

Chúng được phát hiện trong những năm 1930 bởi những công nhân phát rừng một đồn điền trồng chuối. Các truyền thuyết địa phương cho rằng các quả cầu bí ẩn có chứa vàng bên trong, nhưng khi một vài quả cầu bị thổi bay bằng chất nổ, bên trong chúng hoàn toàn trống rỗng.

No one knows who made the spheres or why they did so. It’s possible that they symbolised celestial bodies observed by an ancient culture, or served as markers between the territories of different tribes.

Không ai biết ai là người tạo ra các quả cầu hay tại sao họ lại làm như vậy. Có thể là chúng tượng trưng cho các ngôi sao nhìn thấy được của một nền văn hoá cổ đại, hoặc là những vật đánh dấu giữa các lãnh thổ của các bộ lạc.


The Baghdad Battery

Pin Bát-đa

It seems that the Mesopotamians gave us a head start on how to produce electricity long before it was discovered. In the 1930s, a mysterious artefact was discovered during an archaeological dig not far from Baghdad. The so-called ’Baghdad Battery’ was a 13-centimetre jar, with a corroded iron rod protruding from the mouth. A copper cylinder was found inside the vessel...and inside the cylinder there was another iron rod.

Có vẻ như người Lưỡng Hà đã cho chúng ta một khởi đầu về cách sản xuất điện năng từ rất lâu trước khi nó được phát hiện. Vào những năm 1930, một hiện vật bí ẩn được phát hiện trong một cuộc đào bới khảo cổ cách thủ đô Bát-đa không xa. Cái gọi là 'Pin Bát-đa' là một chiếc bình 13 cm, với một thanh sắt bị ăn mòn nhô ra khỏi miệng bình. Một vật hình trụ bằng đồng đã được tìm thấy bên trong bình ... và bên trong vật hình trụ này có một thanh sắt khác.

Having examined its construction, experts came to the conclusion that this was an ancient battery, capable of producing an electrical current of 1 volt.

Sau khi nghiên cứu cấu tạo của nó, các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng đây là một loại pin cổ, có khả năng sản xuất một dòng điện 1 volt.

According to one theory, such a battery may have been used for electroplating gold. But experts are still at a loss as to how such a technological development was later forgotten, and why nothing similar has ever been found in neighbouring regions.

Theo một giả thuyết, một quả pin như vậy có thể đã được sử dụng để mạ vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn còn chưa biết tại sao một kỹ thuật công nghệ phát triển như vậy lại bị lãng quên, và tại sao không có thứ gì tương tự được tìm thấy ở các khu vực lân cận.


The Voynich manuscript

Bản thảo Voynich

The Voynich manuscript is perhaps the most mysterious book in the world. Its author is unknown, it’s written in an indecipherable language, and its pages are full of inexplicable symbols and strange illustrations.

Các bản thảo Voynich có lẽ là cuốn sách bí ẩn nhất trên thế giới. Không rõ tác giả của nó là ai, cuốn sách được viết bằng một ngôn ngữ khó hiểu, và các trang của nó có đầy rẫy các ký hiệu không thể giải thích được và những hình minh họa lạ lùng.

What makes the manuscript so unusual is the fact that it’s written using an utterly unique alphabet which has nothing in common with any known writing system. This impenetrable script stumped cryptographers throughout the 20th century and still hasn’t been decoded to this day.

Điều làm cho bản thảo trở nên bất thường như vậy bởi vì thực tế, nó được viết bằng cách sử dụng một bảng chữ cái hoàn toàn độc đáo và không có điểm gì chung với bất kỳ hệ thống chữ viết đã biết nào. Bản chữ viết không thể giải đáp được này đã thách thức các nhà mật mã trong suốt thế kỷ 20 và chúng vẫn chưa được giải mã cho đến ngày nay.


Incan golden figurines

Những bức tượng nhỏ bằng vàng của người Inca

These golden figurines of mysterious animals found in South America immediately remind one of flying machines, which is difficult to believe. Precisely what served as the inspiration for them remains unknown.

Những bức tượng nhỏ bằng vàng của những con vật bí ẩn được tìm thấy ở Nam Mỹ ngay lập tức làm ta liên tưởng đến một trong những chiếc máy bay, đó là một điều rất khó tin. Chính xác những gì tạo ra nguồn cảm hứng để làm ra chúng hiện vẫn chưa được biết.

In 1996, the German model aircraft constructors Algund Eeboom and Peter Belting appeared to confirm the hypothesis that the figurines were flying machines. They constructed exact replicas increased in size by a factor of 16 and equipped with engines and radio control systems.

Năm 1996, hai nhà phát triển máy bay người Đức là Algund Eeboom và Peter Belting dường như đã xác nhận giả thuyết rằng các bức tượng nhỏ này là những chiếc máy bay. Họ đã làm ra những bản sao chính xác với kích thước tăng gấp 16 lần, trang bị động cơ và hệ thống điều khiển vô tuyến.

The two models were not only able to lift off successfully, but also performed manoeuvres even with their engines switched off.

Hai mô hình này không chỉ có khả năng cất cánh thành công, mà còn thực hiện được các động tác bay ngay cả khi động cơ đã tắt.


The genetic disc

Đĩa di truyền

This remarkable artefact appears to depict objects and processes which modern scientists have only been able to observe through microscopes. In particular, as incredible as it may seem the ’genetic disc’ appears to show the conception and development of a human embryo. Besides this, the images depict a truly bizarre version of the human head.

Tác phẩm nổi bật này bắt nguồn từ việc chúng mô tả được những vật thể và các quá trình mà các nhà khoa học hiện đại chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi. Đặc biệt, "đĩa di truyền" gần như không thể tin được này còn mô tả được cách hình thành và sự phát triển của phôi thai. Cạnh đó là những hình ảnh mô tả đầu người với phiên bản thực sự kì dị.

The disc is made from an exceptionally strong material which no one can understand how to produce, and which theoretically would have been impossible for an ancient society to make use of.

Đĩa được làm từ một vật liệu đặc biệt cứng cáp mà không ai có thể hiểu được cách tạo ra chúng, và giả thuyết cho rằng một nền văn minh cổ xưa không thể làm ra chúng.


The Antikythera mechanism

Cỗ máy Antikythera

The Antikythera mechanism is one of the oldest known computing mechanisms, perhaps the first analog computer in history, which has a highly complex design.

Cỗ máy Antikythera là một trong những cỗ máy máy tính lâu đời nhất được biết đến, có lẽ là chiếc máy tính analog đầu tiên trong lịch sử, có thiết kế rất phức tạp.

After decades of research, historians determined that the mechanism was meant to show the position of the Sun and Moon and the movement of the planets across the sky, as well as predict solar and lunar eclipses and even key events on Earth, such as the ancient Olympic Games.

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà sử học xác định rằng cơ chế này nhằm biểu lộ vị trí của Mặt trời và Mặt Trăng và sự chuyển động của các hành tinh trên bầu trời cũng như dự báo nhật thực và nguyệt thực, thậm chí là các sự kiện chính trên Trái Đất, chẳng hạn thế vận hội Olympic cổ xưa.

Controvesy still exists, however, over the issue of whether ancient civilisations were able to produce such complex devices in the period before the Antikythera mechanism appeared. Some experts assert that its design — a collection of bronze gears — influenced that of similar devices for the following millenium.

Tuy nhiên, sự tranh cãi vẫn tồn tại trong việc liệu các nền văn minh cổ có thể tạo ra các thiết bị phức tạp như thế trong thời kỳ trước khi cỗ máy Antikythera xuất hiện hay không. Một số chuyên gia khẳng định rằng bản thiết kế của nó — là một bộ tập hợp các dụng cụ bằng đồng — đã ảnh hưởng đến các thiết bị tương tự cho nhiều năm sau đó.


Nguồn: Click Here

Thank

you

for

watching

April 5, 2017

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/fananime10101

hay đó

September 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...

Vừa đọc cái này trên f ._.

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Ukm :)

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/gianghongn2

like nha nhung cho minh hoi nhe to van chua hieu ve buc anh so tam

October 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Cute

1 like

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Tks bn nhiều :)

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Cute

kcj

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Never_Cry

Lại là của chệ Châu =_=*

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Chệ Châu not Chệ Chau :v

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Never_Cry

Đánh thiếu. Đc ko ? =__=

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

:)

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Servant_of_devil

like

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Tks

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/fuongg_

1 like

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Tks

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Usaria_Shiashi

quá hay

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Ukm :) Mong like hộ

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/mduyen.

Like

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Tks pn

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sky_Son_Tung_1

hay đó! 1 like

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

tks

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Gii.Gii.22

1 like

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

tks

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/1412KaitoKid

1 like bn có vẻ thích lịch sử nhỉ ? o ?

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

tks, yep

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/OddEyesBoy

Khổ quá,hay mà ngại đọc =_=,dù sao cũng cho 1LIKE

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

Tks :)

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...snickers...

like

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

tks

April 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NamFaCute

like mạnh

April 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_Hai_Anh_

tks

April 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/CrazyBoy03112009

Cảm ơn

Đọc cái này trên HTC rồi

July 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/gianghongn2

HTC la gi

October 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/quangminhq

Meo,Pin Bát-đa=pin đựng trong bát BÁNH ĐA !!!!!

December 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/quangminhq

Meo meo,100 like........................1 ling

December 30, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.