"My name is"

Translation:Tên tôi là

April 9, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/huy310705

Tên mình không được à

April 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SheTuti

'Tôi tên là' cũng phải được!

December 6, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.