"Tôn giáo của bạn là gì ?"

Dịch:What is your religion?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HunhTnCng1

Sao đi với your là is ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/virgo754271

Sao đi với your là is ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.