Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Từ vựng tiếng anh về thời tiết.

Từ vựng tiếng anh về thời tiết~

 1. Cloudy / ˈklaʊdi /: nhiều mây

 2. Windy / ˈwɪndi /: nhiều gió

 3. Foggy / ˈfɔːɡi /: có sương mù

 4. Stormy / ˈstɔːrmi /: có bão

 5. sunny / ˈsʌni /-có nắng

 6. frosty / ˈfrɔːsti /-giá rét

 7. dry / draɪ /-khô

 8. wet / wet / -ướt

 9. hot / hɑːt /-nóng

 10. cold / koʊld /-lạnh

 11. chilly / ˈtʃɪli /-lạnh thấu xương

 12. Wind Chill / wɪnd tʃɪl /: gió rét

 13. Torrential rain / təˈrenʃl reɪn /: mưa lớn, nặng hạt

 14. Flood / flʌd /: lũ, lụt, nạn lụt

 15. the Flood; Noah's Flood / ˌnoʊəz flʌd / : nạn Hồng thuỷ

 16. lightning / ˈlaɪtnɪŋ /: Chớp, tia chớp

 17. Lightning arrester / ˈlaɪtnɪŋ əˈrestər /: Cột thu lôi

 18. Thunder / ˈθʌndər /: Sấm, sét

 19. Thunderbolt / ˈθʌndərboʊlt /: Tiếng sét, tia sét

 20. Thunderstorm / ˈθʌndərstɔːrm /: Bão tố có sấm sét, cơn giông

 21. rain / reɪn /-mưa

 22. snow / snoʊ / -tuyết

 23. fog / fɔːɡ /-sương mù

 24. Ice / aɪs /-băng

 25. Sun / sʌn /-mặt trời

 26. sunshine / ˈsʌnʃaɪn /-ánh nắng

 27. cloud / klaʊd / -mây

 28. mist / mɪst /-sương muối

 29. hail / heɪl /-mưa đá

 30. wind / wɪnd /-gió

 31. breeze / briːz / -gió nhẹ

 32. gale / ɡeɪl /-gió giật

 33. frost / frɔːst /-băng giá

 34. rainbow / ˈreɪnboʊ /-cầu vồng

 35. sleet / sliːt /-mưa tuyết

 36. drizzle / ˈdrɪzl /-mưa phùn

 37. icy / ˈaɪsi /-đóng băng

 38. Dull / dʌl / -lụt

 39. overcast / ˌoʊvərˈkæst /-u ám

 40. raindrop / ˈreɪndrɑːp / -hạt mưa

 41. snowflake / ˈsnoʊfleɪk / -bông tuyết

 42. hailstone / ˈheɪlstoʊn /-cục mưa đá

 43. weather forecast / ˈweðər ˈfɔːrkæst / dự báo thời tiết

 44. rainfall / ˈreɪnfɔːl / lượng mưa

 45. temperature / ˈtemprətʃər / nhiệt độ

 46. thermometer / θərˈmɑːmɪtər / nhiệt kế

 47. barometer / bəˈrɑːmɪtər / dụng cụ đo khí áp

 48. degree / dɪˈɡriː / độ

 49. Celsius / ˈselsiəs / độ C

 50. Fahrenheit / ˈfærənhaɪt / độ F

 51. Climate / ˈklaɪmət / khí hậu

 52. climate change / ˈklaɪmət tʃeɪndʒ / biến đổi khí hậu

 53. global warming / ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ / hiện tượng ấm nóng toàn cầu

 54. humid / ˈhjuːmɪd / ẩm

 55. Shower / ˈʃaʊər /: mưa rào

 56. Tornado / tɔːrˈneɪdoʊ /: lốc (noun) một cơn gió cực mạnh xoáy tròn trong một khu vực nhỏ; xoay tròn theo cột không khí

 57. Rain-storm/rainstorm / ˈreɪnstɔːrm /: Mưa bão

 58. Storm / stɔːrm /: Bão, giông tố (dông tố) - từ gọi chung cho các cơn bão

 59. Typhoon / taɪˈfuːn /: Bão, siêu bão (dùng để gọi các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương)

 60. Hurricane / ˈhɜːrəkən /: Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Đại Tây Dương / Bắc Thái Bình Dương)

 61. Cyclone / ˈsaɪkloʊn / Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Nam Bán Cầu)

Link:Here

1 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-...Cherry...-

HAY

LẮM

lIKE

^_^


HAY VÀ BỔ ÍCH LẤM
1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-A.R.M.Y-BTS-

hay toá!! like + 1ling ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gfhfgttt

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Neymar_Lala

like,topic co ich

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meitantei_Conan

Topic này rất hữu ích, cho bạn 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nhok_Kiu_

Like!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Jessica...2k5_

Like!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LT.HTrang

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mina-....

good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/purin123

hay lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/voanhkhoa041108

topic hay cho 1 like va 1 ling

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhhomthaykakashi

hay qua di thoi like

1 năm trước